Budget 2013

I sommerens løb arbejdede vi hos Konservative med udfordringen: Hvordan får vi drejet udviklingen i Hvidovre i en mere gunstig retning ? Vi nåede vi frem til den konklusion, at der var brug for at fastholde nuværende – og tiltrække nye – gode skatteborgere og virksomheder. Der er i dag for få til at skabe dén økonomi, som er nødvendig fremover, hvis vi skal yde den service på basale, kommunale opgaver, som vi ønsker – og hvis vi skal kunne tage hånd om dem, som vitterlig har brug for det, på en tilfredsstillende måde.

Derfor har vi nogle overordnede mål, som vi mener er helt nødvendige, for skal udfordringen løses, så har Hvidovre kommune behov for forandring.

Der er i alt for mange menneskers bevidsthed en fejlagtig opfattelse af, at Konservative ikke vil forandring. Det er fuldstændig forkert, og det er også kommet tydeligt til udtryk lokalt, for der er ikke mange, der som os har foreslået forandringer gennem årene, mens andre stort set kører på autopilot og i for høj grad blot fremskriver og finpudser foregående års løsning, når der skal laves budget. Hos Konservative har vi et udtryk, som hedder “at forandre for at bevare”. Hvis man fx ønsker at sikre, at Hvidovre også fremover skal være en by, som har gode forhold for børn, syge og ældre, på skoler og på kultur-/fritids- og idrætsområdet, så vi forandre nogle forhold for at bevare – eller helst forbedre – forholdene.

Konservative mener, at vi må arbejde på at sikre forhold, som gør det attraktivt at bo her i byen. Væsentlige grunde til det er – udover den geografiske beliggenhed og fokus på de grønne og de blå steder i byen – skattetrykket, forholdene for børnefamilier og et tilfreds- stillende serviceniveau generelt. Et rigt fritids-, kultur- og idrætsliv er andre vigtige elementer sammen med et aktivt byliv.

Derfor foreslår vi at nedsætte grundskyldspromillen fra tårnhøje 32 til 30 promille, hvilket vil lette trykket på boligejere, som til gengæld vil bruge en del af de ekstra kroner lokalt.

Det vil koste 20,5 mio kroner – eller 82 mio kroner i 2013 og de 3 overslagsår – og havde man været vågen og villig, så var der mulighed for, at staten i disse år ville have givet et tilskud på godt 30 mio kroner. Men det havde ingen interesse hos rød blok.

Vi ville styrke forholdene for børnefamilierne ved at afsætte de ekstra 4,8 kr. til “løft af dagtilbud” til nedbringelse af antallet af lukkedage – et tiltag, som dels er kvalitet for arbejdende forældre, som kan få passet deres børn ved behov, dels er kvalitet for de ansatte, som i højere grad selv kan bestemme, hvornår de skal holde feriedage.

Styrkelsen af forholdene for børnefamilier er også en af hovedårsagerne til, at Konservative valgte at støtte op om et tilbud om madordning i institutionerne, og på langt sigt må der forventes en styrkelse af folkesundheden, hvilket vil påvirke den kommunale økonomi positivt.

Skolevæsenet er vi gået i gang med at styrke med kvalitetsløft via de frigivne 7 mio kroner årligt. Konservative vil følge udviklingen tæt – og evt. på sigt styrke området yderligere for at sikre, at vore børn og unge forberedes bedst muligt på en fremtid med uddannelse og job.

Vi ønsker at udvikle byen – i første omgang tænkes på Risbjerggård- og rådhusområdet samt Hvidovre Havn, hvor et samarbejde mellem kommune og en interesseret investor kunne gøre området mere attraktivt for ALLE borgere – og ved havnen kunne en mindre antal boliger udgøre en del af det økonomiske underlag for at bedre forholdene, ligesom dette ville medføre en lille tilgang af gode skatteborgere.

Videre ønsker vi, at der i højere grad fokuseres på kulturelle aktiviteter med kvalitet, som kunne række udover kommunegrænsen. Et godt eksempel kunne være Aeronautisk dag, som er et tilløbsstykke, og kunne gøres endnu mere ambitiøst, så byen kunne profitere positivt via omtale i medierne. Derfor har Konservative valgt at afsætte en ny pulje penge til at støtte kulturelle kvalitetsarrangementer.

Sådanne ting kunne være med til at sikre en vis tilvækst af borgere, som kan sikre en økonomisk konsolidering af kommunen.

Også på erhvervssiden ønsker vi øget fokus på erhvervslivets muligheder i kommunen.

Virksomheder betaler skat og dækningsafgift, og de sikrer lokale arbejdspladser – og dermed flere borgere i nærområdet, som er i beskæftigelse og holdes ude af et liv på overførselsindkomster. Konservatives ønske var at udlicitere erhvervsservice til folk, som har deres gang ude i virkeligheden, og styrke en kommunal task force, som skulle hjælpe med at udfordre de forhindringer, som ellers umuliggør fx nye tiltag på Avedøre Holme.

Til disse ting har vi i budgetforslaget afsat midler.

Videre ønskes dækningsafgiften nedsat fra 10 til 8 promille, så vi positivt skiller os ud i forhold til de kommuner, som vi skal konkurrere med. Det ville koste 10 mio kroner, men omvendt skulle både tiltag overfor borgere og virksomheder resultere i forbedringer, som vi slet ikke har indregnet en positiv effekt af på forhånd.

Vi synes, at Konservative kom med et særdeles kvalificeret budgetudspil, som kunne være med til at fremtidssikre Hvidovre – men der var bare ikke nogen ved forhandlingsbordet, som var interesseret i nogle af disse overordnede mål overhovedet….! Det undrer mig, for få dage efter førstebehandlingen, hvor jeg luftede disse tanker, så viste det sig, at vores chefgruppe havde udarbejdet et oplæg til en vision for Hvidovre, som gik fuldstændig i samme retning – og da lød det til, at størstedelen af KB-medlemmerne GODT kunne se fidusen !

Men rød blok – anført af Soc og SF – havde vanen tro brugt deres tilsammen 10 lyse hoveder på at fremskrive sidste års budget, tilsætte en stribe besparelsesforslag, som forvaltningen havde forsynet dem med….og så lidt krymmel til at få det hele ned med.

I dagens omtale af budgettet i avisen (okt 2012) har man så fedtet sit såkaldte budgetforlig ind i gode nyheder, hvor en betydelig del faktisk er noget, som vi andre på forhånd har været med til at beslutte….hvorfor det ikke har en døjt med deres forlig at gøre efter min mening. Skolekvalitet og institutionsmad glæder Niels Ulsing fra SF meget – ja, men skolernes kvalitetsløft er altså stadig noget, som er blevet muligt ved hjælp af frigivne penge fra de skolelukninger, som SF og Liste T slet ikke har været med til at beslutte.

Men tilbage til vores finansiering. I 2007 fik vi en revisionsberetning, som viste, at Hvidovre Kommune lå 17,4 % over landsgennemsnittet i administrationsudgifter. Ifølge seneste tal fra forvaltningen – som ganske vist er for Hovedstadsregionen – har Hvidovre i perioden 2007 til 2011 øget administrationsudgifterne eksplosivt med 24,2 % – mens gennemsnittet i regionen er en forøgelse på blot 5,1 %. Konservative mener, at vi burde ligge omkring gennemsnittet – hvilket vil frigive 50 mio kroner årligt….en besparelse, som kunne indfases over de 4 kommende år.

(Vi ligger ca. 1000 kr. over gennemsnittet pr. borger – altså 50 mio kroner).

Ganske vist skal statistik ikke stå alene, men hvis man som borgmester ikke mener, at dette SKAL analyseres og potentialet udnyttes, så er man godt nok en svag borgmester.

Vi har også et ønske om, at der foretages en analyse af teknisk forvaltnings Vej og Park-afdeling mhp. udlicitering – evt. af hele området, alternativt af alle relevante områder. Hos Konservative mener vi ikke, at forvaltningen har vist sig i stand til at finde de fornødne effektiviseringer på deres område, som tiderne kræver….i hvert fald ikke uden, at det går ud over de helt grundlæggende opgaver, som man skal varetage – altså vedligeholdelse af veje og fortove, renholdelse af veje og cykelstier og forringelser vedr. affaldsindsamling og nedlæggelse af en unavngiven busrute. Andre kommuner har udliciteret på området, så det synes vi også kunne være fordelagtigt for Hvidovre.

Afslutningsvis vil jeg nævne, at Konservative foreslår motionscentret i tribunen lukket. De har tydeligvis svært ved at konkurrere med de private udbydere på samme område, så det skal de selvfølgelig bare lade være med. Stedet kunne efter vor opfattelse bruges som genoptræningscenter, og derudover kunne plejecentre og idrætscentre være en del af løsningen, ligesom vi passende kunne give private fysioterapeuter en del af opgaverne på området.

Og så har vi også flyttet ESCO-projektet ud af det kommunale budget og i stedet prøve at få en 100 % ekstern finansiering af dette projekt.

Til aller sidst vil jeg trods alt kvittere for, at man i det røde forlig har afskaffet betalingen i Aktivitetscentret – for det har jeg også hørt megen kritik af – og for at man har lyttet til enten DI’s undersøgelse af erhvervslivets kår i Hvidovre…eller ladet sig inspirere at Konservatives tilsvarende forslag, og at man for en gangs skyld har lavet et budget, som i overslagsårene hænger sammen.