Kommunalvalget 2017 – Hvidovre har brug for Konservative – og Konservative brug for erfaring

Steen Ørskov og Konservative arbejder for, at der bliver bedre sammenhæng i tingene Hvidovre. Vi mener, at Hvidovre skal gøres til en mere attraktiv by at slå sig ned i – både som borger og som virksomhed – fordi det kan medvirke til at sikre et bedre økonomisk fundament for kommunen. Gode skatteborgere og virksomheder bidrager økonomisk til, at “butikken” kører rundt, hvilket igen er betingelsen for, at vi også kan tage ordentlig hånd om de mindre ressourcestærke borgere, som har behov for hjælp. Byens meget høje skatter, som hører til landets absolut højeste, lokker absolut ikke nogen hertil. Derfor arbejder jeg for, at skatten i Hvidovre skal ned på et niveau, som er rimeligt i forhold til andre kommuner omkring os. I første omgang peger Konservative på grundskyldspromillen, da børnefamilier, pensionister og andre sagesløse borgere lever med markant højere ejendomsskatter med en grundskyldspromille på 29,7, som flertallet de røde partier i årenes løb har valgt at “pelse” borgerne i Hvidovre med.

Virksomheder – både dem vi har, og dem vi håber kommer – skal opleve gode forhold i Hvidovre. Det giver nye jobs, lærlinge-/praktikpladser….også lokalt – til gavn for nærområdet. Derfor er gode forhold ikke et spørgsmål om at lefle for erhvervslivet – det er elementær viden, at nogle af de nye arbejdspladser, som etableres, faktisk går til folk, som bor i nærområdet. Det vil sige, at færre skal forsørges af det offentlige – udover den klare gevinst, at de får en indholdsrig hverdag, hvor de oplever at være til gavn, borgere vil bidrage med skat, og det vil virksomheder også gøre.

Konservative drømmer ikke om at opleve stor befolkningsvækst. Vi ser gerne lidt flere borgere – det hverken kan eller skal undgås – men dels er der ikke mange steder, hvor man kan bygge nyt, dels synes vi, at Hvidovre fortsat skal være et sted, hvor der er luft og let adgang til det grønne og til vandet. Der skal også tages hensyn til de borgere, som allerede er her.

DET KAN GØRES BEDRE – DET SKAL GØRES BEDRE

Jeg mener, at kommunen kan trimmes og drives billigere.

I 2007 viste nøgletal, at Hvidovre lå 12,7 % højere i udgifter til administration end landsgennemsnittet. Tal har efterfølgende vist, at vi fra 2007-2011 øgede administrationsudgifterne med 24,1 %….hvor “snittet” i hovedstadsregionen var på blot 5,1 %. Derfor mener jeg, at Hvidovre – uden behov for fyringsrunde, men med udgangspunkt i naturlig afgang – kan nedbringe antallet af de næsten 4000 kommunalt ansatte. Klarede vi os med bare 50 færre, ville det svare til en besparelse på ca. 20 mio kroner årligt. Der blev i budgettet for 2017 sparet 6 mio kroner på administration – ikke mindst takket være Konservatives indflydelse i budgetforliget – men det er jo faktisk ikke særligt makabert, når man ser på potentialet i øvrigt.

Jeg mener også, at mere udlicitering er en del af vejen frem. Analyser – også fra den tidligere røde regering – viser, at der er stort besparelsespotentiale ved at overlade flere opgaver til private firmaet, og da Hvidovre i dén grad hænger i den tunge ende mht. udbud af opgaver, så er vor by et af de steder, som kan effektivisere meget. Hvis man ville udnytte blot halvdelen af potentialet, kunne man spare over 20 mio kroner årligt. Seneste tal har vist, at Hvidovre på det tekniske område – dvs. vejvedligeholdelse, grønne områder osv – er landets absolut dårligst placerede kommune, når det kommer til konkurrenceudsættelse. Vi ligger på sølle ca. 14 % – mens Frederikssund er over 92 %. Det er ganske enkelt en falliterklæring på et området, som ikke handler om “varme hænder”. Men det generer ikke socialdemokraterne i Hvidovre – og endda heller ikke vores embedsværk – som har valgt at ignorere de åbenlyse anbefalinger.

Jeg ønsker ikke at udlicitere for enhver pris, men vi skal udnytte det, hvis vi kan få samme vare til billigere pris – ELLER en bedre vare til samme pris. Ellers er der ingen grund til udlicitering.

Erhvervspolitik er et område, hvor jeg ønsker forbedringer. Hvidovre er i flere undersøgelser udpeget som en af landets dårligste til at håndtere erhvervslivet. Alligevel foretager man kun småændringer, som alt for ofte har været ord mere end handling.

Jeg har på Konservatives vegne foreslået, at vi udnytter synergieffekten ved at sammenlægge erhversområdet med arbejdsmarkedsudvalgets område, som tager sig af uddannelses- og jobmæssige opgaver….eller at det får en mere fremtrædende rolle under økonomiudvalget. Jeg synes ikke, at der er tilstrækkeligt fokus på forbedringer nu, hvor erhvervspolitik er en “lille sidebeskæftigelse” for økonomiudvalget.

Erhvervslivet skal opleve, at indstillingen fra kommunen er, at ” Vi ønsker at hjælpe jer – og samarbejde om at fjerne evt. forhindringer”.

PÅ VEJ MOD EN BEDRE FOLKESKOLE.

Folketinget har vedtaget en skolereform, som – mod Konservative’s ønsker – vil betyde længere skoledage for børnene og tvungne lektiecafé’er. I Hvidovre er det tidligere besluttet at lukke 2 skoler, og faktisk tog vi med opstarten på i alt 11 forskellige tiltag for kvalitetsløft i skolerne hul på nogle af de ting, som nu forventes af kommunerne.

Vi har også set positive, målbare resultater af vores initiativ. Børnenes læsefærdigheder er forbedret klart.

Skolelukninger er aldrig populære – men de var nødvendige, hvis man skulle sikre både økonomien og fagligheden i skolevæsenet. Jeg tager gerne medansvar for beslutningen, som vi gennemførte sammen med S, V og DF, og jeg har tiltro til, at ændringen lidt efter lidt vil vise mere fremgang for det samlede skolevæsen i kommunen.

Andre var imod beslutningen – og argumenterede med ord som “dårlig proces og manglende dialog”. Der har været en lang og god proces – som selvfølgelig gjorde ondt på nogle, da det er meget følelsesladet at lukke skoler. Men sandheden er, at vi allerede i 2009 havde en række åbne dialogmøder, hvor mange faktisk bad politikerne tage ansvar og lukke 2-3 skoler….Der var masser af dialog og grundigt forarbejde, så vi synes, at det ligner populisme, hvis man taler om “en uigennemtænkt afgørelse i sene nattetimer”.

Jeg ønsker fortsat at udvikle og forbedre vore skoler mhp at hæve det faglige niveau og løbende at forbedre lokalerne. Børns skolegang er afgørende for resten af livet ! Jeg ser det som en naturlig forudsætning, at der sker kompetenceudvikling af de personer, som skal stå for undervisningen.

STYR PÅ ØKONOMIEN.

Ikke alle udgifter kan forudses – det kender vi nok alle. I kommunen sker der også uforudsigelige ting, men hvor andre vælger at bevilge penge via tillægsbevillinger, som der ikke er budgetteret med, så ønsker Steen Ørskov og Konservative, at budgetter skal holdes. Derfor må den slags udgifter udlignes med besparelser på andre områder….

Konservative ønsker heller ikke, at kommunen skal løbe nogen risiko – stor eller lille – med borgernes skattekroner. Vi har derfor holdt hårdt på,  at skal man spekulere – så kan man gøre det selv. Hos Konservative har vi den grundholdning, at hvis man skal “lege med penge”, så skal man ikke gøre det borgernes penge. Uanset om økonomer og andre mener, at det er en god forretning. Det var som bekendt også engang “smart” at låne i schweizerfranc – et cirkus, som Konservative arbejdede målrettet for at standse.

REGIONSVALG – REG. HOVEDSTADEN.

Dette er blot et udpluk af vore ønsker og vore holdninger. Vi er altid klar til at uddybe fore synspunkter, så har du et spørgsmål – så kom frit frem. Mød op på valgdagen den 21. november og stem personligt på Konservatives borgmesterkandidat – STEEN ØRSKOV. Du kan også stemme på Steen Ørskov til regionsrådet, idet jeg står som nr. 16 på listen for Det Konservative Folkeparti.

Jeg vil bl.a. arbejde for at undgå “fiktive behandlingsgarantier”. Det er ikke rimeligt, at man først henvises til et hospital – med ca. 2 ugers overskridelse af den lovede frist – og at man så her undersøges kort og henvises til et andet hospital i regionen med endnu en (for lang) venteperiode, før man kan blive undersøgt. Det ender med en behandlingstid på over 3 mdr……hvor garantien lovede 4 uger. Det er ikke godt nok – og det koster dyrt, at folk i værste fald må sygemelde sig og gå inaktive rundt med smerter og begrænsninger.

Jeg er naturligvis også indstillet på at abejde for styrkelse af kræftbehandlingen og sikring af, at 1813-ordningen forbedres. Opstarten var en katastrofe……og fortsættelsen er jævnt utilfredsstillende – ligesom fx ventetiden på regionens akutmodtagelse/skadestue, hvor folk sidder og visner i stolene i både 5-6 og 7 timer, uden at de fornemmer, at der foregår ret meget på afdelingen.

 

Byggeri på “Kvickly-grunden” – Hvidovrevej

Endnu et forslag om højt byggeri så dagens lys inden sommerferien 2017. Et ønske om markant ombygning på hele Kvickly-grunden, som – indrømmet – trænger til en kærlig hånd.

Steen Ørskov og Konservative var afvisende overfor projektet, selvom det tydeligvis irriterer flertallet, at der ikke kunne være enighed om ideen, så det ikke gav anledning til “ballade” her i valgåret – velvidende at der vil være borgermodstand.

Selve byggeriet ser på mange måder spændende og meget moderne ud, og som sagt ER området ved Kvickly og butikstorvet slidt og kedeligt. Når jeg alligevel er afvisende, så er det fordi, jeg er fuldstændig sikker på – og har stor forståelse for –  at naboerne vil være særdeles utilfredse med et byggeri, som kan blive op til 34-35 meter højt visse steder – 11 etager ! Det synes jeg, at man må kunne sige sig selv. Mange af os kan være ret ligeglade, for vi bor IKKE lige i nærheden og kunne bare vælge at sige ja tak og drage nytte af nye butikker, men med den iver, som vores socialdemokratiske borgmester og direktionen udviser i forhold til byggerier på stribe, jamen så kan NÆSTE projekt jo så blive min – din – eller nogle andres nye nabo….og mareridt.

Vi er nogle, som føler, at vi er valgt for at varetage borgernes interesser, så det prøver vi så at leve op til !

Jeg har ikke behov for at støtte udviklingen i retning af flere tusinde flere borgere på vores ca. 7 x 3 kilometre med navnet Hvidovre. Prognoser siger, at vi over få år vil vokse fra – for ganske nyligt knap 50.000 borgere – til over 58.000, og her var byggerier som dette ikke engang regnet med. Der er INGEN lovgivning som siger, at vi SKAL sige ja til alle, som p.t. ønsker at finde bolig i og omkring storbyen.

Det betyder ikke, at Konservative slet ikke vil byudvikle eller acceptere en vis stigning i befolkningstallet – vi ser derfor også gerne et andet og mere afdæmpet udspil til nye tiltag på Kvickly-grunden. Men for det første skal det være boliger, som udfylder velkendte behov – som fx for de mange, som ønsker at fraflytte deres hus og finde sig en attraktiv lejlighed af nogen størrelse. For det andet skal det være fornuftigt i forhold til det område, hvor man vil bygge.

I dette tilfælde er der også behov for overvejelser om, hvordan det vil påvirke byens nuværende forretningsliv, som allerede er hårdt trængt. Jeg mener, at dette byggeri yderligere kan underminere grundlaget for nuværende butikker, for det er jo klart, at der opereres med øget omsætning i det pgl. område – og det kan gøre det uattraktivt at bosætte sig som forretningsdrivende i og ved den Bymidte, som vi p.t. er ved at planlægge….men som nok først kommer efter dette byggeri, hvis man siger god for det.

Så det er meget enkelt….JEG ønsker ikke at støtte byggeriet på Kvickly-grunden i den form, som er foreslået. Det synes jeg ligeså godt, at jeg kan melde ud fra start, så bygherre/ejer og kommunen ikke bruger en masse energi og ressourcer på ting, som ikke bliver til noget alligevel.

Vi får nok ikke svar om Risbjerggård på denne side af valget.

Indlæg i Hvidovre Avis 27. juni 2017

“Det er ikke til at vide, hvad 19 kommunalbestyrelsesmedlemmer mener med en “delvis bevarelse” af Risbjerggård, siger Steen Ørskov (C)

Redaktionen har stillet fire spørgsmål til politikerne:

1) Hvordan kommer fremtidens Hvidovre til at se ud. Er der plads til flere Hvidovreborgere og er det et mål i sig selv, at der i kommunen bliver plads til flere borgere?

2) Hvad er din og dit partis opfattelse af begrebet “en delvis bevaring” af Risbjerggård. Skal Gården bevares for enhver pris – uanset omkostningerne i forbindelse med en renovering?

3) Mener du og dit parti at der bør åbnes op for yderligere liv og servering på Hvidovre Torv? Bør kommunen ikke hjælpe med at bane vej for privat initiativ på Hvidovre Torv?

4) Hvad tænker du bliver efterårets store og vigtigste valgtema?

Her er svarene fra Steen Ørskov (C):

1) – Det er attraktivt at bo i storbyer – eller så tæt på dem som muligt. Det ser man mange steder, når man kommer rundt – også i udlandet.

Min oplevelse er, at forstæder ofte smelter sammen med storbyen, og det risikerer vi også med Hvidovre. At man ikke opdager, at man er kommet fra Vesterbro eller Valby og til Hvidovre. Højt byggeri, mange mennesker, meget trafik, larm, forurening og parkeringsproblemer.

Jeg synes, at det er en stor værdi for Hvidovre, at vi har en by præget af forholdsvist lavt byggeri. Ikke at der slet ikke kan være højt byggeri, men det skal i givet fald vælges med omtanke og med fornuftig hensyntagen til de mennesker, som allerede bor i vores by. Derfor er det bestemt ikke et mål for Konservative, at vi ukritisk skal sikre tilgang af flere tusinde flere indbyggere – og sige ja til ethvert byggeprojekt, som investorer kommer og foreslår. De har i øvrigt også deres bevæggrunde til at foreslå det – og det er næppe varm interesse for at forskønne Hvidovre det hele!

Vi har plads til flere – og der vil komme flere. Vi skal bare vælge nybyggeri med stor omtanke.

Det giver ingen mening

2) – Vi Konservative har hele tiden haft den holdning, at det ikke er lige meget, hvor meget det koster at renovere Risbjerggård. Alt efter hvor meget man vil gøre, så taler vi vel om en udgift fra ca. 20 mio. kr. og opefter.

Min samlede vurdering er, at det vil være for dyrt at renovere Gården fra en ende af, og det giver ikke mening at renovere for f.eks. 10 mio. – og derefter have brugt mange penge på et uønsket resultat. Jeg synes ikke, at Risbjerggård har den store værdi, og jeg vil hellere have et samlingssted, som indfrier forventningerne hos fremtidens brugere, end jeg vil tilfredsstille et mindre antal borgere, som har gode minder fra stedet. Jeg mener, at vi helt mangler at tage stilling til, hvad bygningen “skal kunne” fremover – og jeg tror ikke, at Gården vil være det bedste grundlag for et nyt, spændende samlingssted for byen.

Så hos Det Konservative Folkeparti er holdningen generelt, at vi ikke anser det for ønskværdigt at bibeholde Gården.

Hvad de 19 kommunalbestyrelsesmedlemmer, som har stemt for en “delvis bevarelse” af Risbjerggård mener med dét begreb, det har jeg forgæves bedt om at få præciseret. Jeg tvivler også på, at de er enige. Nogle vil måske bevare næsten alt – andre måske noget af en facade ud mod Hvidovrevej. Det må man spørge dem om…..

Desværre vil de nok ikke svare ærligt på denne side af kommunalvalget – og det er virkeligt svagt, hvis det er tilfældet.

Yderligere servering

3) – Hvidovre Torv kan bestemt blive mere interessant – måske med dage, hvor der er frugt-/grøntmarked, salg af frisk fisk, ost, lokale specialiteter osv.

Og der kan åbnes op for andre sjove aktiviteter – af en vis standard – og det kan også betyde yderligere mulighed for servering i området.

Ret beset er området jo mere velegnet til at sidde og nyde en god sommerdag, end andre adresser, hvor man sidder helt ud til fortovet på Hvidovrevej. Så det ser vi positivt på.

4) – Det er umuligt at spå om, hvad der bliver det store valgtema – og det er heller ikke bare os Konservative, som bestemmer det.

Hvis vi har et godt bud på det, så er det nok også for tidligt at skyde det af nu!

Men folkeskolen bliver uden tvivl et hit, som den plejer at være. Den fortjener også at være højt på listen og have stort fokus.

Ishockey-sponsorat

Konservative i Hvidovre havde en ganske anden mening om kommunens tildeling af et sponsorat til Hvidovre Fighters – byens flagskib i ishockey. Faktisk stillede Steen Ørskov indledningsvis spørgsmålstegn ved lovligheden til den støtte, man ønskede at give….Hvorfor ?

På et tidspunkt opstod der et helt naturligt ønske hos Hvidovre Fighters om, at de gerne ville op og konkurrere på højeste niveau i Metal-ligaen. De gør et stort stykke arbejde, men må konstatere, at det er dyrt at lege med – de mangler kommunal hjælp – og de beder kommunen om at støtte med 1,5 mio kroner årligt…udover at få stillet faciliteterne til rådighed på isstadion og få reklamepenge ind…Samlet en regning for kommunen på 2,36 mio kr årligt. Man henvender sig til borgmesteren, som slet ikke kan skjule sin store begejstring, og hun indkalder kommunalbestyrelsen til et temamøde, så alle kan høre om herlighederne. Det VAR et spændende projekt, som man bestemt kun kan ønske, at de får held med at gøre til virkelighed.

Efter politiske kontakter og en tur i kultur- og fritidsudvalget, hvor man signalerede en positiv indstilling, og hvor man anbefaler, at “kommunen går i seriøse forhandlinger med klubben om støtte til deltagelse i ligaen og at finansiere udgiften af kommunekassen”. Sagen gik så til økonomiudvalget efter et forhastet forløb, som skyldes, at henvendelse kom “5 min i tolv” – efter at sagen har været vurderet på et ganske overfladisk grundlag og et papir fra klubben, som end ikke kan kaldes et budget for projektet – nærmere et løseligt og usikkert overslag. Var det sket i enhver anden sammenhæng, ville forløbet og sagsfremstillingen været blevet høvlet ned af diverse politikere !

Lad mig slå fast, at Konservative overordnet set og som udgangspunkt har den holdning, at Hvidovre kommune bør satse på at skabe de bedst mulige faciliteter for vores foreninger/klubber. Derimod har vi generelt en kritisk holdning overfor at give kommunale sponsorater. Når vi leverer gode faciliteter, så må det være op til klubberne at få det til at køre bedst muligt mht. drift efterfølgende.

Vi tager det også alvorligt, når vi indgår et budgetforlig. Der kan altid komme uforudsete opgaver og udgifter, men der bør være enighed blandt forligspartierne, hvis man skal ændre på budgettet efterfølgende….Det blæste vore forligspartnere så på her !

Det er vigtigt for mig at slå fast, at det her intet har med ishockeyklubben at gøre.

Men hvorfor skulle der – måske – være tvivl om lovligheden ? Det hedder sig i kommunalfuldmagten, at et sponsorat skal modsvares af, at modtageren af pengene leverer noget, som har en tilsvarende værdi for kommunen. Fx branding af Hvidovre, reklame via kommunens logo på stadion, på bluser, i programmer, fribilletter til børn og/eller pensionister og måske embedsfolk og politikere !!! Det kan man så danne sig sin egen mening om… Det må IKKE være maskerede økonomiske tilskud.

Der, hvor filmen knækkede for mig, var, når man som politiker i et forløb med temamøde, politiske snakke, udvalgsbehandling af sagen osv….sidder med en oplevelse af, at resultatet stort set er besluttet på forhånd. At man bliver usikker på, at vurderingen af kommunens værdi af modydelsen ikke “pustes op”, så man kan imødekomme en klubs behov. Man har arbejdet med en løsning og et beløb til klubben fra dag 1….før man overhovedet har fået professionelle til at vurdere, om man kan gøre det lovligt.

Vi kan have en lang debat om, hvor meget sponsorstøtte er værd for en kommune, men netop i april 2017 var der en artikel i Berlingske Tidende, hvor ny forskning konkluderede, at der ikke var grundlag for dét, som politikere ofte fremhæver i den slags sager….nemlig at sige, at det kan betale sig rent økonomisk for en kommune at give penge til et professionelt hold. En forsker undrede sig også i artiklen over, at man med den ene hånd besluttede gode sponsorater fra kommunen, mens man med den anden hånd sparede på fx skoler, ældre, velfærd osv. Og det må man sige, at han har en pointe i. Kort efter, at Hvidovre kommune besluttede at give en god sum penge til ishockeyklubben, fandt man frem til, hvordan man kunne spare ca. ½ mio kroner til driften af byens kommunale motionscenter, som der i måneder havde været en meget hård debat om….med mange borgerprotester. Man havde ikke råd til at fortsætte driften af stedet på samme måde, som man havde gjort hidtil.

Vi forstår grundlæggende heller ikke, hvorfor politikere skal opkræve skatter hos folk, og så efterfølgende bestemme, at man har råd til at sidde og lege julemand og dele “andre folks penge ud som gave”……bl.a. med ordninger om, at en række borgere kan komme gratis ind til ishockey i vinteren 2017-18…Hvorfor skal kommunen betale det ? Hvorfor ikke fodbold i Avedøre, floorball eller alt muligt andet ?

Men sponsoratet er givet – uden Konservativ opbakning – og vi har blot tilbage at ønske ishockeyklubben tillykke og held og lykke med projektet.

 

Styrkelse af politiet og større respekt for myndigheder

Indlæg i Hvidovre Avis

Af STEEN ØRSKOV LARSEN:

Der er vist ikke mange, som kan være uenige i, at der er udtalt behov for at styrke politiet og få større respekt for myndigheder sat i højsædet. Landets politi er tvunget i knæ, og alt for mange myndighedspersoner oplever, at der mangler respekt for dem, når de optræder i deres daglige arbejde. Dette er skud mod politifolk i flere tilfælde også et tydeligt og yderst ubehageligt bevis for.

I regeringsgrundlaget for vores nye VLAK-regering, har Det Konservative Folkeparti sikret flere retspolitiske punkter om at styrke politiet, indføre hårdere straffe for særligt personfarlig kriminalitet og ikke mindst skabe grundlag for mere respekt for myndighederne.

God konservativ politik

De forringede arbejdsforhold har vi også kunne mærke i vores lokalsamfund. Manglende mandskab og mangelfuld opfølgning på for mange sager og sagsområder har indflydelse på borgernes tillid til politi og myndigheder. Det giver et billede af, at politiet burde kunne gøre mere – og at lovens lange arm er blevet lidt for kort og måske ikke er helt ”up-to-date”. Det hører jeg selv, når jeg møder borgere rundt om i byen, og udover at være ærgerligt for borgerne, som med rette forventer handling, når de oplever kriminalitet, så efterlader det også et korps af medarbejdere, som er frustrerede over ikke at kunne levere den service, som vi ønsker og VED, vi kan.

Men dansk politi ER faktisk på rigtig mange områder ganske godt med. Der er mange gode efterforskningsmuligheder, mange dygtige og ikke mindst engagerede medarbejdere – men de har svært ved at få enderne til at nå hinanden. Derfor er det glædeligt, at regeringen nu ønsker at styrke dansk politi. Vi ser frem til at få en politistyrke, som kan virke som det service-organ, som politiet jo er for borgerne, som igen kan stå stærkere og skabe trygge rammer for danskerne – men også for de mange myndighedspersoner, som hver dag møder op på arbejde, og må stå op imod lidt af hvert. Hos politiet kræver det flere betjente til almindeligt politiarbejde, og det er dét, som den nye konservative justitsminister Søren Pape Poulsen vil stå vagt om.

Jeg har tiltro til, at justitsministeren vil give myndighederne ny luft under vingerne – med mere end blot ”6-mdr.s-betjente” til udvalgte opgaver, som selvfølgelig kan løsrive nogle ressourcer til vigtige opgaver, men som jeg generelt er noget skeptisk overfor. Nødvendigheden af dét tiltag er nok det bedste eksempel på, hvor trængt politiet er netop nu. Regeringsgrundlaget giver håb om fremgang og flugter fint med Det Konservative Folkepartis vision om ”En styrket og respektindgydende retspolitik”. Kampen mod terror, mod rocker-/bandemiljøet, skydevåben på gaderne og mod menneskehandel og seksuelle overgreb – ikke mindst mod børn – vil fortsætte og med øget fokus. Endelig vil man se på balancen mellem straffe, hvor der kan være behov for at justere straffene med menneskelige omkostninger kontra økonomiske omkostninger. Også det virker fornuftigt, for det virker stødende, hvis man kan slå folk til plukfisk og få 4 års fængsel, mens det koster 6 år at begå kriminalitet, som alene handler om penge.

Velkommen til, hr. justitsminister – og god arbejdslyst.

Venlig hilsen

Steen Ørskov –

Samlet plan for skoler nødvendig !

Indlæg fra Steen Ørskov i Hvidovre Avis 2. maj 2017

Konservativt forslag om at bringe en renoveret version af Strandmarkens Fritidscenter i spil som topmoderne folkeskole for 1.000 elever

– SF luftede i sidste uges avis et ønske om en helhedsplan for skolerne i Hvidovre på grund af det stigende elevtal, som der er udsigt til over en årrække. Det nævnes, at det blandt andet også handler om at forbedre indeklima og udendørsfaciliteter.

Således siger Steen ørskov (C) til Hvidovre Avis. Og han uddyber:

– Hos Det Konservative Folkeparti er vi enige i, at det ikke er acceptabelt, hvis der år efter år er udsigt til, at vi både skal have 27-28-29 børn i mange klasser – herunder børn med særlige behov, som skal inkluderes. Og vi kan ikke leve med, at eksempelvis Præstemoseskolen bliver ved med at skulle gøre opmærksom på problemerne.

Steen Ørskov (C).Steen Ørskov (C).

I øjeblikket arbejder vi i kommunalbestyrelsen med tanker om en langsigtet plan for skoleområdet, hvor vi jo blandt andet også er i gang med udbygning på Holmegårdsskolen. Et stykke hen ad vejen kan man godt løse udfordringerne med flere spor på nogle klasser og/eller justering af skoledistrikter, men det er klart, at når nogle politikere ikke kan få borgere nok til vores by, så stiger presset mere og hurtigere, og så begynder der at opstå nye behov, som kræver andre løsninger.Et større byggeri

– Da vi for nogle år siden lukkede to skoler, gav jeg udtryk for, at jeg ikke var bange for, at vi senere skulle åbne dem igen, fortsætter Steen ørskov:

– Min holdning var blandt andet, at skulle behovet opstå, så ville man alligevel have andre krav til undervisning og undervisningsfaciliteter, end vi tidligere har set.

Det er vel dér, vi er ved at være. Derfor har jeg allerede for nogen tid siden fremført nogle tanker for, hvordan vi ønsker at tackle situationen.

Vi har et Strandmarkens Fritidscenter, som er i dårlig stand og kræver istandsættelse for over 50 mio kroner.

Hvis man valgte at rive skolen helt ned og eksempelvis bygge boliger i området, så skulle vi betale et ganske betydeligt millionbeløb til København på grund af hjemfaldsklausul på stedet. Derfor har jeg foreslået, at man renoverer en del af Strandmarkens Fritidscenter gennemgribende, og derudover opfører nødvendige bygninger, så vi kan skabe en topmoderne folkeskole til omkring 1.000 elever.

Vi kan så overføre elever fra en nærliggende skole til stedet, og samtidig skabe kapacitet til måske 300 nye skolepladser – i gode lokaler med godt indeklima og inspirerende udendørsfaciliteter.

Vi sparer derved mange millioner i hjemfaldsklausul, og vi kan så bruge den skole/området ved skolen, hvorfra måske omkring 700 elever overføres, til andre gode formål – eksempelvis etablering af attraktive andels- og ejerlejligheder i den størrelse, vi har mangel på.

– Konservative er således med på, at vi har brug for en afklaring omkring den samlede kapacitet på skoleområdet i Hvidovre, slutter Steen Ørskov.

 

 

Privatskole velkommen

Indlæg fra Steen Ørskov i Hvidovre Avis – oktober 2014.

Lad os bakke op om ønsket om en privatskole i Hvidovre.

Persongruppen bag initiativet “Hvidovre Privatskole” havde d. 23-9 inviteret til informationsmøde, hvor der var et overvældende antal interesserede borgere – og ganske få lokalpolitikere – som mødte op for at høre om projektet.

Personligt er jeg stærk tilhænger af folkeskolen, og det har været et særligt interesseområde for mig, i al den tid, hvor jeg har været aktiv i lokalpolitik, men jeg synes også, at privatskoler er et godt supplement til kommunernes tilbud. Alt imens vi fortsat vil arbejde på at sikre bedst mulige forhold på kommunens 9 skoler.

Fra Konservativ side er vi således positive overfor ideen – og derfor synes vi også, at det ville være fint, hvis kommunen var positiv medspiller…..I stedet for at risikere at blive oplevet som en stopklods for realiseringen af en privatskole i Hvidovre.

Initiativgruppen bag privatskolen har for længst meldt ud, at de er interesseret i at overtage den tomme Sønderkærskole – enten på lejebasis eller via et køb. Bygningen er umiddelbart også en af de meget få muligheder her i byen, hvor man kan drive en skole, så når vi skal stemme om budgettet tirsdag d. 7. OKT, så vil vi fra Konservative have et forslag med om, at kommunen kan vælge at leje Sønderkærskolen ud.

Det var derfor med stor tilfredshed, at jeg i sidste uges avis læste, at Charlotte H. Larsen fra Dansk Folkeparti også gav udtryk for, at kommunen skal være en aktiv medspiller.

At Hvidovre kommune hjælper med at finde lokaler til privatskolen. Som Charlotte sluttede med at skrive: “Dansk Folkeparti bakker initiativet om en privatskole op, og støtter bestemt at de skal have lov til at leje Sønderkærskolen helt eller delvist“.

Hos Konservative er vi helt enige, så vi håber, at DF og vi kan finde flertal til at fremme denne sag sammen med andre politikere i kommunalbestyrelsen. Forslaget vil samtidig imødekomme Dansk Folkepartis et allerede udtrykt ønske fra dem om at fastholde den flotte bygning på kommunale hænder.

 

Vand på den Konservative mølle

Indlæg i Hvidovre Avis – oktober 2016 – om budget for 2017

– Vi fik ikke alt som vi ønskede det, men C er borgerlige stemmer der arbejder, konstaterer Steen Ørskov

– Vores mål er at få mest mulig indflydelse på den førte politik og på den måde give vore vælgere noget for pengene, når de sætter kryds ved “C”.

– Det er klart, at man ikke får alt, som man ønsker det, hvis man ikke har absolut flertal, siger Steen Ørskov, der er særdeles tilfreds med både forløbet af forhandlingerne og selve budgetaftalen:

– Nogle gange bliver samarbejdet med andre for svært – sådan oplevede jeg det eksempelvis sidste år – men i år har forløbet været helt anderledes konstruktivt og med gensidig respekt. Budgetforliget for 2017 indeholdt så mange konservative aftryk, at det var utroværdigt, hvis vi ikke gik med i aftalen. Desuden er det min opfattelse, at Hvidovre’s borgere faktisk hellere vil se samarbejde end fløj- og personopgør.

– Ikke alt er tip-top – eksempelvis løser årets aftale ikke de økonomiske udfordringer på længere sigt, så reelt burde man være gået endnu hårdere til værks, end det sker med aftalen. Men vi er kommet i den rigtige retning og ved at være med i en aftale, så har vi trods alt også bedre chancer for at være med til at påvirke det videre forløb.

Vi Konservative har tidligere givet udtryk for, at det måtte være muligt at nedbringe antallet af kommunalt ansatte en smule. Vi har tidligere foreslået og fået gennemført en analyse af administrationsudgifterne og denne har – sammen med friske analyser fra forvaltningen – anvist et besparelsespotentiale, som der med budget 2017 tages hul på. Vi har også foreslået besparelser på biblioteksområdet efter lukning af de fire biblioteker, og sammen med overgangen til “nøglebibliotek” på Hovedbiblioteket, vil dette også blive effektueret.

Styrket indsats

– Vi har intet imod madordninger i institutionerne, men vi har aldrig været enige i, at fællesskabet skal støtte med tilskud til dette, for helt ærligt: Er det ikke ret logisk, at man som forældre selv skal betale sine børns mad? Andre indbyggere i Hvidovre får jo heller ikke tilskud til den daglige madpakke.

I stadiontribunen har kommunen i årevis drevet et motionscenter, selv om der er flere udbydere på området rundt om i byen. Det har været præget af dårlig økonomi og behov for forskellige former for “kunstigt åndedræt” længe, og Konservative har flere gange foreslået, at centret blev lukket eller bortforpagtet. Nu er der landet en aftale om, at centret fremover kan bestå, men så skal det drives af frivillige/foreninger, så kommunen sparer cirka en mio årligt.

En styrket indsats overfor socialt bedrageri – med ansættelse af formentlig to medarbejdere til området – er også vand på vores mølle.

Vi har konstateret, at sagsbehandlingstiden på byggesager er alt for lang, og desværre har vi også oplevet uheldige konsekvenser af fejl i arbejdet på området. Derfor er vi glade for, at enheden styrkes med en ekstra medarbejder samt at byggesagsgebyrer i øvrigt bortfalder.

Prisstigning på SFO

– Mange af de nævnte ting vil nogle opleve som forringelser. Det er også svært andet, når vi pludselig skulle lede efter 57-58 mio kroner!

Alligevel bliver der også plads til et nyt tiltag med styrket indsats overfor psykisk sårbare unge.. Og selv om det reelt er en forringelse, at Musikskolen skal finde en besparelse på 200.000 kr., så er Konservative glade for, at det lykkedes os at få aftalepartnerne til at reducere den foreslåede besparelse, som ellers var på 410.000 kr. Vi håber at have sikret, at Musikskolen også fremover kan levere gode arrangementer, som de har gjort hidtil.

Det er også vigtigt for os, at man har ændret beslutningen om at tage midler fra aktivitetstilskudspuljen til finansiering af Eliteidrætslinjen på Engstrandskolen. Dén finansiering var jeg allerede imod sidste år, da linjen blev besluttet.

Børnefamilierne må notere en prisstigning for SFO og for juniorklub.

Det er dog værd at notere sig, at Hvidovre’s priser stadig er absolut konkurrencedygtige og generelt ser de fleste vist hellere mindre prisstigninger end markante personalebesparelser.

– Der er flere elementer i aftalen, og hos Konservative er vi glade over, at parterne er enige om at arbejde aktivt for etablering af boligområder med større, attraktive ejer-/andelslejligheder i Hvidovre, hvilket der er stor efterspørgsel på. Naturligvis hilser vi også velkommen, at der laves en evaluering af erhvervsindsatsen, så vi får et bedre grundlag for at styrke servicen overfor virksomheder, slutter Steen Ørskov