Min udmelding i Hvidovre Avis som ny formand for Teknik-/Miljøudvalget

“Vigtigt med politisk mod til at træffe fremtidssikrede beslutninger”….

“Den nye udvalgsformand satser også i højere grad på politiske dagsordner – og ikke kun på at behandle sager fra embedsværket. Med en ny valgperiode på fire år forude ser jeg frem til den udfordring, det bliver at være formand for det nye Teknik- og Miljøudvalg”.

Således siger Steen Ørskov, der har noteret sig at seks af kommunalbestyrelsens syv partier/lister er repræsenteret i udvalget:

“Og det kan selvfølgelig på den ene side betyde mange, forskellige meninger om de enkelte sager, vi skal håndtere. Men jeg vælger nu at fokusere på, at det også giver en god mulighed for at få næsten alle tænkelige vinkler og synspunkter på bordet allerede i fagudvalgsbehandlingen. Det burde også kunne medvirke til, at sagerne så er gennemdrøftede, når vi kommer til den afsluttende behandling af sagerne i byrådssalen – og i bedste fald medvirke til, at flere sager ikke ender i de slagsmål, som vi alt for ofte har været vidne til”.

Fælles løsninger

“Selvfølgelig kan vi ikke være enige om alt, det er jo derfor, at vi er medlem af forskellige partier og lister. Men det er mit mål, at vi får et velfungerende udvalg, som vil have vilje og evne til at samarbejde på en konstruktiv måde – og gerne nå fælles løsninger, som vi – eller et klart flertal – kan enes om.

Jeg håber også, at udvalgets medlemmer vil være så aktive og opfindsomme, at perioden vil vise, at der i højere grad sættes dagsordener, som er igangsat fra politisk hold – og gerne som udslag af lydhørhed og samarbejde med borgere og interessegrupper i byen, så udvalgets arbejde også kommer til at afspejle, hvad der rører sig blandt byens borgere – og hvilke ting, som optager indbyggerne i Hvidovre.

Ind imellem har jeg følt, at politikerne i for høj grad bare er sagsbehandlere for de ting, som forvaltning og embedsværk lægger frem på bordet. Der ser jeg gerne en større balance – selv om der naturligvis er mange sager, som må komme fra dén kant, fordi de eksempelvis udspringer af lovgivning, som kræver behandling af en række emner”.

Klima- og miljøambitioner

“I valgkampen slog jeg til lyd for, at vi skulle hæve ambitionerne på klima-/miljøområdet. Det tænker jeg i bred forstand. Vi lægger allerede ud i januar med at skulle forholde os til “sortering og genanvendelse af madaffald”, som ikke alle bryder ud i jubel ved tanken om. Men det er vejen frem, og af hensyn til miljøet og vore egne børn og børnebørn, så giver det jo også god mening. At det så er mere bøvlet – og endda kommer til at koste den enkelte flere penge – det kan vi ikke gøre meget ved. Vi har ikke råd til at være ligeglade med miljøet.

Men det gælder også i forhold til de mange byggeprojekter, som kommer de kommende år – også Bymidten. Jeg håber, at vi både har råd og mod til at træffe nogle valg, som er fremtidssikrede, så vi både får noget byggeri, som er interessant at se på og opholde sig i, og hvor der igen er taget hensyn til klima- og miljøforhold, som er på forkant med de krav, som stilles til den slags i 2018 og en del år fremad”.

Så det er med en vis portion optimisme, at jeg trækker i arbejdstøjet og byder 2018 velkommen, slutter Steen Ørskov.

oas@hvidovreavis.dk

 

Op mod 6 mio kroner i underskud på Avedøre Skole.

Bragt i Hvidovre Avis 7-11-17

“Lokalpolitiker undrer sig over, at kommunens forvaltning ikke har fulgt op på underskuddet tidligere, når der allerede for et år siden var meldinger om det”

Konservativ lokalpolitiker, Steen Ørskov, undrer sig over, hvorfor kommunens forvaltning på området ikke har forhindret, at Avedøre Skoles budgetunderskud har udviklet sig til i omegnen af 6 millioner kroner.

– Hvorfor har man ikke tilpasset skolens udgifter i tide? Hvilke tiltag iværksatte skolen/forvaltningen for at rette op på situationen?, lyder det blandt andet i en kritisk udtalelse fra Steen Ørskov (C).

Men Hvidovre Kommunes forvaltning fastholder, at Avedøre Skole gik ud af 2016 med et merforbrug, der lå under under rammen af de 5 %, som er tilladt for en kontrakstyret institution i Hvidovre Kommune.

De budgetansvarlige ledere har lov til at overskride budgettet med op til 5 % (plus og minus) i et budgetår. Avedøre Skole har gjort tiltag for at reducere i udgifterne. Disse tiltag har med faldende elevtal vist sig ikke at være tilstrækkelige, og derfor er der nu brug for en yderligere reduktion i udgifterne, lyder det fra Hvidovre Kommune i deres svar på kritikken.

Overskrider rammen

Kommunen anerkender dog, at et underskud på 6 millioner kroner vil komme til at overskride 5 %-rammen.

– Det forventes, at skolen vil overskride denne grænse ved udgangen af 2017. Omfanget af merforbruget har først kunnet konstateres ved budgetopfølgninger medio 2017. Administrationen (Center for Skole og Uddannelse samt Center for Økonomi og Analyse) tog allerede i 2016 situationen meget alvorligt og gik i meget tæt dialog med Avedøre Skole. Avedøre Skole udarbejdede en plan for afvikling af merforbruget, lyder det fra kommunens administration.

Ved budgetopfølgninger i foråret 2017 så det imidlertid ud til, at planen var mindre effektiv, end skolen havde forventet, og det førte til, at kommunens administration stillede tydelige krav til Avedøre Skole om, at merforbruget skulle reduceres i 2017, og der var en tæt dialog med Avedøre Skole om, hvordan dette kunne ske.

– Avedøre Skole besluttede sig derfor for i april 2017 til at reducere i medarbejderstaben og at gennemføre en række øvrige besparelsestiltag på driften. Ved budgetopfølgninger i september i år kunne det ses, at disse tiltag ikke var tilstrækkelige. Avedøre Skole udarbejder derfor – tæt støttet af kommunens administration – en plan for yderligere reduktioner, som skal sikre, at økonomien på Avedøre Skole genoprettes, så der fremadrettet er balance mellem budget og udgifter, skriver Hvidovre Kommune i et svar til Hvidovre Avis.

For Steen Ørskov ændrer det dog ikke på, at underskuddet er uacceptabelt.

– Det er mere end 1 år siden, at jeg i forbindelse med behandling af en sag om inklusion og økonomi havde et møde med forvaltningen, fordi jeg “havde hørt ude i byen”, at netop Avedøre Skole ikke brugte tildelte inklusionsmidler på den opgave, som de var tiltænkt – og at man faktisk brugte (i hvert fald nogle) penge på at lappe huller i økonomien. Jeg har derfor haft en forventning om, at man havde fokus på, om der var hold i disse oplysninger. Så meget desto mere er jeg forundret over, at vi nu har denne problematiske situation, som desværre risikerer at komme til at påvirke skolen i flere år. Desværre kan jeg ikke sige, at jeg er overrasket – set i lyset af de informationer, som jeg allerede for 1 år siden videregav til forvaltningen, som således ikke kan sige, at man intet vidste allerede i 2016. De nærmeste uger må vise, hvordan det kunne gå så galt. Måske ligger ansvaret ikke udelukkende på skolen, sådan som det antydes i avisen i sidste uge, skriver Steen Ørskov i sin kritik.

 

Svar i Hvidovre Avis – nybyggeri v/Kvickly

Bestyrelsen i A/B Blinka efterlyste d. 6-9-17 i Hvidovre Avis politikeres holdning til byggeriet på Kvicly-grunden, hvor er der fremkommet en plan for renovering af butikscentret og opførelse af nye boliger – i op til 35 meters højde.

Hos Konservative ser vi med kritiske øjne på, hvilke byggerier der i disse tider vælter ud af skabene. Selvfølgelig skal der byudvikles – og vi har fx brug for flere boliger til unge og til borgere, som ønsker at flytte fra deres store hus og have til en attraktiv lejlighed i deres 3. alder. Vi har været vidner til, at flere partier – anført af borgmesteren, som ikke synes at kunne få byfornyelse og byfortætning nok – har været meget positive overfor ideer, som jeg personligt har haft svært ved at se værdien i for såvel Hvidovre som by, for naboer – og for den sags skyld for de borgere, som i givet fald skal bo på stederne.

Et af byggerierne er netop det foreslåede byggeri på Kvickly-grunden. Jeg er enig i, at butikstorvet generelt trænger til renovering og et kraftigt løft. Det er klart, at ejeren er nødt til at indtænke økonomi i en dyr renovering, og her kommer så ønsket om nye/flere boliger ind i billedet. Der KAN uden tvivl godt etableres nye, gode boliger på stedet, men jeg har helt klart taget afstand til det forslag, som er lagt frem – netop fordi jeg mener, at der også skal tages hensyn til de borgere, som er her i forvejen, når der skal laves nyt byggeri. Derfor kommer det foreslåede byggeri ikke til at blive opført med min stemme.

Tidligere har der fx været et forslag om ganske omfattende nybyggeri på Cirkusgrunden i Avedøre. Planerne var ganske vist ikke konkrete, men både visualisering i billeder og en “model” for området samt det sagsmateriale, men har lagt frem om bebyggelse af området, viste med al tydelighed, hvilken retning man ønskede at gå i. Højt byggeri – tæt på togbanen – og på en grøn plet, som er værdsat i lokalområdet. Det var heller ikke et byggeri, som jeg kunne støtte på Konservative’s vegne.

Senest har vi så arbejdet med et forslag for byggeri på Svend Aagesens Allé (tidl. Kløverprisvej). En ting er, at det er meget uheldigt, at en ejer/bygherre bruger en masse tid, penge og ressourcer på et byggeri, som han tror er tæt på at kunne realiseres pga. kommunal velvilje – og at kommunens egen forvaltning har ofret meget store ressourcer på samme byggeri til ingen verdens nytte, eftersom forslaget i sidste øjeblik blev forkastet på teknik-/miljøudvalgets møde d. 30-8. Men igen er det et byggeri, som ligger klistret op ad jernbanen, og jeg har både i den ene og den anden udtrykt min forundring over, hvorfor man ser det som et aktivt at lave boliger SÅ tæt på en togbane med de indlysende ulemper, denne placering har. Hvor er værdien for kommunen – for naboerne – og for de kommende beboere ? Min vurdering af denne sag var, at med den miljøvurdering, som fulgte med sagen – med risiko for rystelser, luft- og støjforurening – så virker området nærmest uegnet til opførelse af beboelse.

Hos Konservative ønsker vi, at der laves en helhedsplan for udbygningen af Hvidovre Kommune. En plan, som sætter rammerne for både placering, omfang og kvalitet for den bebyggelse, vi ønsker her i byen.

Når vi nævner kvalitet, så kommer også klima-/miljøovervejelser med på dagsordenen, for vi bør generelt hæve ambitionsniveauet for, hvordan byggeri bør være, når det skal være tidssvarende….ikke bare nu men i en lang årrække fremover. Fra Det Konservative Folkeparti i Hvidovre kan vi kun sige:  Ja tak til byudvikling – med omtanke – men vi har ikke et erklæret ønske om mere og tættere bebyggelse og øget befolkningstilvækst, som medfører mere trafik, større parkeringsproblemer, mere forurening….og i værste fald en by med faldende kvalitet. Der skal stadig være plads til det grønne og “luft mellem bygningerne”.

mvh. Steen Ørskov

borgmesterkandidat/Konservative.

 

Vi får nok ikke svar om Risbjerggård på denne side af valget.

Indlæg i Hvidovre Avis 27. juni 2017

“Det er ikke til at vide, hvad 19 kommunalbestyrelsesmedlemmer mener med en “delvis bevarelse” af Risbjerggård, siger Steen Ørskov (C)

Redaktionen har stillet fire spørgsmål til politikerne:

1) Hvordan kommer fremtidens Hvidovre til at se ud. Er der plads til flere Hvidovreborgere og er det et mål i sig selv, at der i kommunen bliver plads til flere borgere?

2) Hvad er din og dit partis opfattelse af begrebet “en delvis bevaring” af Risbjerggård. Skal Gården bevares for enhver pris – uanset omkostningerne i forbindelse med en renovering?

3) Mener du og dit parti at der bør åbnes op for yderligere liv og servering på Hvidovre Torv? Bør kommunen ikke hjælpe med at bane vej for privat initiativ på Hvidovre Torv?

4) Hvad tænker du bliver efterårets store og vigtigste valgtema?

Her er svarene fra Steen Ørskov (C):

1) – Det er attraktivt at bo i storbyer – eller så tæt på dem som muligt. Det ser man mange steder, når man kommer rundt – også i udlandet.

Min oplevelse er, at forstæder ofte smelter sammen med storbyen, og det risikerer vi også med Hvidovre. At man ikke opdager, at man er kommet fra Vesterbro eller Valby og til Hvidovre. Højt byggeri, mange mennesker, meget trafik, larm, forurening og parkeringsproblemer.

Jeg synes, at det er en stor værdi for Hvidovre, at vi har en by præget af forholdsvist lavt byggeri. Ikke at der slet ikke kan være højt byggeri, men det skal i givet fald vælges med omtanke og med fornuftig hensyntagen til de mennesker, som allerede bor i vores by. Derfor er det bestemt ikke et mål for Konservative, at vi ukritisk skal sikre tilgang af flere tusinde flere indbyggere – og sige ja til ethvert byggeprojekt, som investorer kommer og foreslår. De har i øvrigt også deres bevæggrunde til at foreslå det – og det er næppe varm interesse for at forskønne Hvidovre det hele!

Vi har plads til flere – og der vil komme flere. Vi skal bare vælge nybyggeri med stor omtanke.

Det giver ingen mening

2) – Vi Konservative har hele tiden haft den holdning, at det ikke er lige meget, hvor meget det koster at renovere Risbjerggård. Alt efter hvor meget man vil gøre, så taler vi vel om en udgift fra ca. 20 mio. kr. og opefter.

Min samlede vurdering er, at det vil være for dyrt at renovere Gården fra en ende af, og det giver ikke mening at renovere for f.eks. 10 mio. – og derefter have brugt mange penge på et uønsket resultat. Jeg synes ikke, at Risbjerggård har den store værdi, og jeg vil hellere have et samlingssted, som indfrier forventningerne hos fremtidens brugere, end jeg vil tilfredsstille et mindre antal borgere, som har gode minder fra stedet. Jeg mener, at vi helt mangler at tage stilling til, hvad bygningen “skal kunne” fremover – og jeg tror ikke, at Gården vil være det bedste grundlag for et nyt, spændende samlingssted for byen.

Så hos Det Konservative Folkeparti er holdningen generelt, at vi ikke anser det for ønskværdigt at bibeholde Gården.

Hvad de 19 kommunalbestyrelsesmedlemmer, som har stemt for en “delvis bevarelse” af Risbjerggård mener med dét begreb, det har jeg forgæves bedt om at få præciseret. Jeg tvivler også på, at de er enige. Nogle vil måske bevare næsten alt – andre måske noget af en facade ud mod Hvidovrevej. Det må man spørge dem om…..

Desværre vil de nok ikke svare ærligt på denne side af kommunalvalget – og det er virkeligt svagt, hvis det er tilfældet.

Yderligere servering

3) – Hvidovre Torv kan bestemt blive mere interessant – måske med dage, hvor der er frugt-/grøntmarked, salg af frisk fisk, ost, lokale specialiteter osv.

Og der kan åbnes op for andre sjove aktiviteter – af en vis standard – og det kan også betyde yderligere mulighed for servering i området.

Ret beset er området jo mere velegnet til at sidde og nyde en god sommerdag, end andre adresser, hvor man sidder helt ud til fortovet på Hvidovrevej. Så det ser vi positivt på.

4) – Det er umuligt at spå om, hvad der bliver det store valgtema – og det er heller ikke bare os Konservative, som bestemmer det.

Hvis vi har et godt bud på det, så er det nok også for tidligt at skyde det af nu!

Men folkeskolen bliver uden tvivl et hit, som den plejer at være. Den fortjener også at være højt på listen og have stort fokus.

Styrkelse af politiet og større respekt for myndigheder

Indlæg i Hvidovre Avis

Af STEEN ØRSKOV LARSEN:

Der er vist ikke mange, som kan være uenige i, at der er udtalt behov for at styrke politiet og få større respekt for myndigheder sat i højsædet. Landets politi er tvunget i knæ, og alt for mange myndighedspersoner oplever, at der mangler respekt for dem, når de optræder i deres daglige arbejde. Dette er skud mod politifolk i flere tilfælde også et tydeligt og yderst ubehageligt bevis for.

I regeringsgrundlaget for vores nye VLAK-regering, har Det Konservative Folkeparti sikret flere retspolitiske punkter om at styrke politiet, indføre hårdere straffe for særligt personfarlig kriminalitet og ikke mindst skabe grundlag for mere respekt for myndighederne.

God konservativ politik

De forringede arbejdsforhold har vi også kunne mærke i vores lokalsamfund. Manglende mandskab og mangelfuld opfølgning på for mange sager og sagsområder har indflydelse på borgernes tillid til politi og myndigheder. Det giver et billede af, at politiet burde kunne gøre mere – og at lovens lange arm er blevet lidt for kort og måske ikke er helt ”up-to-date”. Det hører jeg selv, når jeg møder borgere rundt om i byen, og udover at være ærgerligt for borgerne, som med rette forventer handling, når de oplever kriminalitet, så efterlader det også et korps af medarbejdere, som er frustrerede over ikke at kunne levere den service, som vi ønsker og VED, vi kan.

Men dansk politi ER faktisk på rigtig mange områder ganske godt med. Der er mange gode efterforskningsmuligheder, mange dygtige og ikke mindst engagerede medarbejdere – men de har svært ved at få enderne til at nå hinanden. Derfor er det glædeligt, at regeringen nu ønsker at styrke dansk politi. Vi ser frem til at få en politistyrke, som kan virke som det service-organ, som politiet jo er for borgerne, som igen kan stå stærkere og skabe trygge rammer for danskerne – men også for de mange myndighedspersoner, som hver dag møder op på arbejde, og må stå op imod lidt af hvert. Hos politiet kræver det flere betjente til almindeligt politiarbejde, og det er dét, som den nye konservative justitsminister Søren Pape Poulsen vil stå vagt om.

Jeg har tiltro til, at justitsministeren vil give myndighederne ny luft under vingerne – med mere end blot ”6-mdr.s-betjente” til udvalgte opgaver, som selvfølgelig kan løsrive nogle ressourcer til vigtige opgaver, men som jeg generelt er noget skeptisk overfor. Nødvendigheden af dét tiltag er nok det bedste eksempel på, hvor trængt politiet er netop nu. Regeringsgrundlaget giver håb om fremgang og flugter fint med Det Konservative Folkepartis vision om ”En styrket og respektindgydende retspolitik”. Kampen mod terror, mod rocker-/bandemiljøet, skydevåben på gaderne og mod menneskehandel og seksuelle overgreb – ikke mindst mod børn – vil fortsætte og med øget fokus. Endelig vil man se på balancen mellem straffe, hvor der kan være behov for at justere straffene med menneskelige omkostninger kontra økonomiske omkostninger. Også det virker fornuftigt, for det virker stødende, hvis man kan slå folk til plukfisk og få 4 års fængsel, mens det koster 6 år at begå kriminalitet, som alene handler om penge.

Velkommen til, hr. justitsminister – og god arbejdslyst.

Venlig hilsen

Steen Ørskov –

Samlet plan for skoler nødvendig !

Indlæg fra Steen Ørskov i Hvidovre Avis 2. maj 2017

Konservativt forslag om at bringe en renoveret version af Strandmarkens Fritidscenter i spil som topmoderne folkeskole for 1.000 elever

– SF luftede i sidste uges avis et ønske om en helhedsplan for skolerne i Hvidovre på grund af det stigende elevtal, som der er udsigt til over en årrække. Det nævnes, at det blandt andet også handler om at forbedre indeklima og udendørsfaciliteter.

Således siger Steen ørskov (C) til Hvidovre Avis. Og han uddyber:

– Hos Det Konservative Folkeparti er vi enige i, at det ikke er acceptabelt, hvis der år efter år er udsigt til, at vi både skal have 27-28-29 børn i mange klasser – herunder børn med særlige behov, som skal inkluderes. Og vi kan ikke leve med, at eksempelvis Præstemoseskolen bliver ved med at skulle gøre opmærksom på problemerne.

Steen Ørskov (C).Steen Ørskov (C).

I øjeblikket arbejder vi i kommunalbestyrelsen med tanker om en langsigtet plan for skoleområdet, hvor vi jo blandt andet også er i gang med udbygning på Holmegårdsskolen. Et stykke hen ad vejen kan man godt løse udfordringerne med flere spor på nogle klasser og/eller justering af skoledistrikter, men det er klart, at når nogle politikere ikke kan få borgere nok til vores by, så stiger presset mere og hurtigere, og så begynder der at opstå nye behov, som kræver andre løsninger.Et større byggeri

– Da vi for nogle år siden lukkede to skoler, gav jeg udtryk for, at jeg ikke var bange for, at vi senere skulle åbne dem igen, fortsætter Steen ørskov:

– Min holdning var blandt andet, at skulle behovet opstå, så ville man alligevel have andre krav til undervisning og undervisningsfaciliteter, end vi tidligere har set.

Det er vel dér, vi er ved at være. Derfor har jeg allerede for nogen tid siden fremført nogle tanker for, hvordan vi ønsker at tackle situationen.

Vi har et Strandmarkens Fritidscenter, som er i dårlig stand og kræver istandsættelse for over 50 mio kroner.

Hvis man valgte at rive skolen helt ned og eksempelvis bygge boliger i området, så skulle vi betale et ganske betydeligt millionbeløb til København på grund af hjemfaldsklausul på stedet. Derfor har jeg foreslået, at man renoverer en del af Strandmarkens Fritidscenter gennemgribende, og derudover opfører nødvendige bygninger, så vi kan skabe en topmoderne folkeskole til omkring 1.000 elever.

Vi kan så overføre elever fra en nærliggende skole til stedet, og samtidig skabe kapacitet til måske 300 nye skolepladser – i gode lokaler med godt indeklima og inspirerende udendørsfaciliteter.

Vi sparer derved mange millioner i hjemfaldsklausul, og vi kan så bruge den skole/området ved skolen, hvorfra måske omkring 700 elever overføres, til andre gode formål – eksempelvis etablering af attraktive andels- og ejerlejligheder i den størrelse, vi har mangel på.

– Konservative er således med på, at vi har brug for en afklaring omkring den samlede kapacitet på skoleområdet i Hvidovre, slutter Steen Ørskov.

 

 

Privatskole velkommen

Indlæg fra Steen Ørskov i Hvidovre Avis – oktober 2014.

Lad os bakke op om ønsket om en privatskole i Hvidovre.

Persongruppen bag initiativet “Hvidovre Privatskole” havde d. 23-9 inviteret til informationsmøde, hvor der var et overvældende antal interesserede borgere – og ganske få lokalpolitikere – som mødte op for at høre om projektet.

Personligt er jeg stærk tilhænger af folkeskolen, og det har været et særligt interesseområde for mig, i al den tid, hvor jeg har været aktiv i lokalpolitik, men jeg synes også, at privatskoler er et godt supplement til kommunernes tilbud. Alt imens vi fortsat vil arbejde på at sikre bedst mulige forhold på kommunens 9 skoler.

Fra Konservativ side er vi således positive overfor ideen – og derfor synes vi også, at det ville være fint, hvis kommunen var positiv medspiller…..I stedet for at risikere at blive oplevet som en stopklods for realiseringen af en privatskole i Hvidovre.

Initiativgruppen bag privatskolen har for længst meldt ud, at de er interesseret i at overtage den tomme Sønderkærskole – enten på lejebasis eller via et køb. Bygningen er umiddelbart også en af de meget få muligheder her i byen, hvor man kan drive en skole, så når vi skal stemme om budgettet tirsdag d. 7. OKT, så vil vi fra Konservative have et forslag med om, at kommunen kan vælge at leje Sønderkærskolen ud.

Det var derfor med stor tilfredshed, at jeg i sidste uges avis læste, at Charlotte H. Larsen fra Dansk Folkeparti også gav udtryk for, at kommunen skal være en aktiv medspiller.

At Hvidovre kommune hjælper med at finde lokaler til privatskolen. Som Charlotte sluttede med at skrive: “Dansk Folkeparti bakker initiativet om en privatskole op, og støtter bestemt at de skal have lov til at leje Sønderkærskolen helt eller delvist“.

Hos Konservative er vi helt enige, så vi håber, at DF og vi kan finde flertal til at fremme denne sag sammen med andre politikere i kommunalbestyrelsen. Forslaget vil samtidig imødekomme Dansk Folkepartis et allerede udtrykt ønske fra dem om at fastholde den flotte bygning på kommunale hænder.

 

Vand på den Konservative mølle

Indlæg i Hvidovre Avis – oktober 2016 – om budget for 2017

– Vi fik ikke alt som vi ønskede det, men C er borgerlige stemmer der arbejder, konstaterer Steen Ørskov

– Vores mål er at få mest mulig indflydelse på den førte politik og på den måde give vore vælgere noget for pengene, når de sætter kryds ved “C”.

– Det er klart, at man ikke får alt, som man ønsker det, hvis man ikke har absolut flertal, siger Steen Ørskov, der er særdeles tilfreds med både forløbet af forhandlingerne og selve budgetaftalen:

– Nogle gange bliver samarbejdet med andre for svært – sådan oplevede jeg det eksempelvis sidste år – men i år har forløbet været helt anderledes konstruktivt og med gensidig respekt. Budgetforliget for 2017 indeholdt så mange konservative aftryk, at det var utroværdigt, hvis vi ikke gik med i aftalen. Desuden er det min opfattelse, at Hvidovre’s borgere faktisk hellere vil se samarbejde end fløj- og personopgør.

– Ikke alt er tip-top – eksempelvis løser årets aftale ikke de økonomiske udfordringer på længere sigt, så reelt burde man være gået endnu hårdere til værks, end det sker med aftalen. Men vi er kommet i den rigtige retning og ved at være med i en aftale, så har vi trods alt også bedre chancer for at være med til at påvirke det videre forløb.

Vi Konservative har tidligere givet udtryk for, at det måtte være muligt at nedbringe antallet af kommunalt ansatte en smule. Vi har tidligere foreslået og fået gennemført en analyse af administrationsudgifterne og denne har – sammen med friske analyser fra forvaltningen – anvist et besparelsespotentiale, som der med budget 2017 tages hul på. Vi har også foreslået besparelser på biblioteksområdet efter lukning af de fire biblioteker, og sammen med overgangen til “nøglebibliotek” på Hovedbiblioteket, vil dette også blive effektueret.

Styrket indsats

– Vi har intet imod madordninger i institutionerne, men vi har aldrig været enige i, at fællesskabet skal støtte med tilskud til dette, for helt ærligt: Er det ikke ret logisk, at man som forældre selv skal betale sine børns mad? Andre indbyggere i Hvidovre får jo heller ikke tilskud til den daglige madpakke.

I stadiontribunen har kommunen i årevis drevet et motionscenter, selv om der er flere udbydere på området rundt om i byen. Det har været præget af dårlig økonomi og behov for forskellige former for “kunstigt åndedræt” længe, og Konservative har flere gange foreslået, at centret blev lukket eller bortforpagtet. Nu er der landet en aftale om, at centret fremover kan bestå, men så skal det drives af frivillige/foreninger, så kommunen sparer cirka en mio årligt.

En styrket indsats overfor socialt bedrageri – med ansættelse af formentlig to medarbejdere til området – er også vand på vores mølle.

Vi har konstateret, at sagsbehandlingstiden på byggesager er alt for lang, og desværre har vi også oplevet uheldige konsekvenser af fejl i arbejdet på området. Derfor er vi glade for, at enheden styrkes med en ekstra medarbejder samt at byggesagsgebyrer i øvrigt bortfalder.

Prisstigning på SFO

– Mange af de nævnte ting vil nogle opleve som forringelser. Det er også svært andet, når vi pludselig skulle lede efter 57-58 mio kroner!

Alligevel bliver der også plads til et nyt tiltag med styrket indsats overfor psykisk sårbare unge.. Og selv om det reelt er en forringelse, at Musikskolen skal finde en besparelse på 200.000 kr., så er Konservative glade for, at det lykkedes os at få aftalepartnerne til at reducere den foreslåede besparelse, som ellers var på 410.000 kr. Vi håber at have sikret, at Musikskolen også fremover kan levere gode arrangementer, som de har gjort hidtil.

Det er også vigtigt for os, at man har ændret beslutningen om at tage midler fra aktivitetstilskudspuljen til finansiering af Eliteidrætslinjen på Engstrandskolen. Dén finansiering var jeg allerede imod sidste år, da linjen blev besluttet.

Børnefamilierne må notere en prisstigning for SFO og for juniorklub.

Det er dog værd at notere sig, at Hvidovre’s priser stadig er absolut konkurrencedygtige og generelt ser de fleste vist hellere mindre prisstigninger end markante personalebesparelser.

– Der er flere elementer i aftalen, og hos Konservative er vi glade over, at parterne er enige om at arbejde aktivt for etablering af boligområder med større, attraktive ejer-/andelslejligheder i Hvidovre, hvilket der er stor efterspørgsel på. Naturligvis hilser vi også velkommen, at der laves en evaluering af erhvervsindsatsen, så vi får et bedre grundlag for at styrke servicen overfor virksomheder, slutter Steen Ørskov

 

Rockerne ud af Kirkegade

Politikere: – Vi vil have rockerne ud…(Publiceret: Hvidovre Avis 09. April 2013 – uddrag)

Men nogle tvivler dog på, at det kan lade sig gøre

Borgmester Helle Adelborg og hele den socialdemokratiske byrådsgruppe bad forleden forvaltningen om at undersøge, om der på nogen måde kan være lovhjemmel for at tvinge rockergruppen Bandidos ud af deres klubhus i Kirkegade.Initiativet sker efter to skyderier i Kirkegade indenfor kort tid.
Hvidovre Avis har spurgt de resterende partier i kommunalbestyrelsen om de støtter op om den socialdemokratiske gruppes forsøg på at ekspropriere ejendommen i Kirkegade eller på anden måde tvinge rockerne på gaden. Mens SF bakker op om Soc.s forslag – og Venstre også er enige om, at kommunen må bruge de midler man har – tvivler Venstres kommunalbestyrelsesmedlem Karl-Erik Høholt på, at A’s ønske om ekspropriering kan lade sig gøre.
– Det ville da være dejligt, hvis det var muligt medlovgrundlaget i orden, at fjerne Bandidos fra adressen. Men jeg tror ikke, at det er muligt via en ekspropriation, idet det forudsætter en anden og offentlig benyttelse af bygningerne/arealerne. Jeg betragter mere Soc.s udspil lidt populistisk.

Konservatives Steen Ørskov Larsen “deler helt og aldeles bekymringerne og frustrationerne over gruppens tilstedeværelse tæt på skole, kirke, moske og sagesløse naboer”.
– Det er nok naivt at tro, at vi kan udrydde rockergrupper og bander, men vi må gøre alle forsøg på at få dem væk fra steder, hvor almindelige borgere, herunder skolebørn, skal kunne færdes trygt og roligt. Hvis der ikke alleredeer taget initiativ til det, så må borgmesteren bede om et ekstraordinært møde med politiet, hvor situationen kan drøftes snarest muligt – herunder mulighederne for at fjerne gruppen fra lokalerne i Kirkegade, der dermed også er på linje med Socialdemokraterne i sagen om at forsøge at få rockerne væk fra Kirkegade.
– Vi kan og skal ikke acceptere, at kuglerne flyver omkring ørerne på byens borgere, og selv om politiet gør en stor indsats for at holde flokken og deres modstandere i kort snor, så må alle kunne se det uholdbare i at have klubben liggende i det ellers fredelige kvarter, siger Steen Ørskov Larsen, der i sit daglige virke selv er politimand.
De havde nok skudt tilbage
Selvom Socialdemokraternes Kenneth F. Christensen i den fælles udmelding forleden gerne ville understrege, at “det ikke er Bandidos, som skyder ud af huset, men at de er objekt for at blive skudt på”, så finder Steen Ørskov Larsen det “omvendt vigtigt at huske på, at man altså lige har fundet skydevåben ved den seneste aktion”.
– Havde man opdaget fjenden, så havde man formentlig skudt tilbage. Med andre ord: Bandidos hører ikke til i Kirkegade eller andre fredelige beboelsesområder, så vi skylder borgerne at gøre, hvad vi kan for at komme af med dem i bybilledet, siger Ørskov Larsen. Han mener, man bør undersøge om man med rockerloven i hånden kan forbyde udvalgte personer adgang til stedet.
– Men det er ingen let øvelse, det er jeg helt klar over. Så kære borgmester: Fat telefonen og kom i gang…
Steen Ørskov Larsen opfordrer – i forhold til socialdemokraternes udmelding om, at det er kommunens opgave at standse fødekæden til rockerne – til en rundtur på skolerne med en oplysningskampagne, hvor man kan vise billederaf “ældre, tidligere rockere, hvor overarmene er blevet slatne, tatoveringerne udtværede og potensen svigtende pga. for mange steroider”.
– Så kan de genoverveje, om det er vejen at gå – og hvor attraktivt det lige er!, siger han.

Protest mod telemast

100 borgere protesterede mod mast

400 underskrifter er samlet ind – politikerne blev væk

ark – Hvidovre Avis, april 2013.

Borgerne omkring Plejecenter Krogstenshave på Krogstens Allé samledes i sidste uge til et indkaldt borgermøde for at tale om den ansøgning, som en række mobiltelefonselskaber har sendt Hvidovre Kommune: Man vil gerne opsætte en mobilmast på 27 meter på Krogstens Allé.

400 borgere har skrevet under på en protest mod masten, og over 100 mennesker mødte op til mødet.
Borgergruppen, der stod bag arrangementet, havde også inviteret Teknisk Forvaltning og kommunalbestyrelsen, men kun Steen Ørskov Larsen (C) dukkede op.
– Det gik rigtig fint, bortset fra, at TDC, Teknisk forvaltning samt samtlige politikere – på nær konservative – glimrede ved deres fravær, fortæller Frank Nordgren fra borgergruppen.
At udvalgsformand for Teknik- og Miljøudvalget, Finn Gerdes, ikke kom til mødet ærgrer arrangørerne, som ellers forinden havde været i personlig kontakt med udvalgsformanden, der også udtalte sig til Hvidovre Avis om sagen i sidste uges avis.
– Vi er nu oppe på over 400 underskrifter, som er afleveret til Teknisk Forvaltning. Samtidig er der sendt vores svar på nabohøringen fra vores advokat, fortæller Frank Nordgren.