REGIONSVALG 2017

Du kan stemme på Steen Ørskov til Regionsrådet i Region Hovedstaden – se liste C/Konservative som kandidat nr. 16.

For Konservative – og i høj grad også mig – er flere hospicepladser er mærkesag. Det er et fremragende til mennesker, som kan få deres sidste tid i rolige omgivelser med lindring af kompetent personale, inden livet rinder ud. Også for pårørende er det et fint tilbud i en rigtig svær tid.

Akuttelefonen 1813 lever ikke op til mål og forventninger. Vi ønsker læger med rette uddannelse tilbage ved telefonerne – og ventetiden ned.

Vores region leverer fortsat ikke de tidsmål, som er sat i kræftpakkerne. Det SKAL være bedre. Ingen skal dø eller blive mere syge, fordi der ikke er tilstrækkeligt fokus på opgaven.

Personligt mener jeg desuden, at vi skal være bedre til at få patienterne igennem forløbet, hvor man afklarer/diagnosticerer sygdom. Der er alt for ofte lange forløb, hvor man sendes fra den ene læge, specialist og afdeling til den anden – hver gang med alt for lang ventetid. Det forløb skal vi have effektivisereret og nedbragt tiden på.

Psykisk sygdom fylder rigtig meget i Danmark. Jeg har fra min hverdag kontakt med mange af disse patienter, og jeg oplever, at systemet har spillet fallit og nedprioriteret området, så tusinder går enten ubehandlet rundt – eller lever et liv i elendighed.

Der er også mange, som er direkte til fare for sig selv og ikke mindst andre, fordi patienter sendes hurtigt på gaden igen. Alt for ofte må andre samle disse patienter op – og alt for ofte ender de med at begå kriminelle gerninger, som de reelt ikke er herre over selv. Det må kunne gøres bedre.

v.h. Steen Ørskov

Kommunalvalget 2017 – Hvidovre har brug for Konservative – og Konservative brug for erfaring

Steen Ørskov og Konservative arbejder for, at der bliver bedre sammenhæng i tingene Hvidovre. Vi mener, at Hvidovre skal gøres til en mere attraktiv by at slå sig ned i – både som borger og som virksomhed – fordi det kan medvirke til at sikre et bedre økonomisk fundament for kommunen. Gode skatteborgere og virksomheder bidrager økonomisk til, at “butikken” kører rundt, hvilket igen er betingelsen for, at vi også kan tage ordentlig hånd om de mindre ressourcestærke borgere, som har behov for hjælp. Byens meget høje skatter, som hører til landets absolut højeste, lokker absolut ikke nogen hertil. Derfor arbejder jeg for, at skatten i Hvidovre skal ned på et niveau, som er rimeligt i forhold til andre kommuner omkring os. I første omgang peger Konservative på grundskyldspromillen, da børnefamilier, pensionister og andre sagesløse borgere lever med markant højere ejendomsskatter med en grundskyldspromille på 29,7, som flertallet de røde partier i årenes løb har valgt at “pelse” borgerne i Hvidovre med.

Virksomheder – både dem vi har, og dem vi håber kommer – skal opleve gode forhold i Hvidovre. Det giver nye jobs, lærlinge-/praktikpladser….også lokalt – til gavn for nærområdet. Derfor er gode forhold ikke et spørgsmål om at lefle for erhvervslivet – det er elementær viden, at nogle af de nye arbejdspladser, som etableres, faktisk går til folk, som bor i nærområdet. Det vil sige, at færre skal forsørges af det offentlige – udover den klare gevinst, at de får en indholdsrig hverdag, hvor de oplever at være til gavn, borgere vil bidrage med skat, og det vil virksomheder også gøre.

Konservative drømmer ikke om at opleve stor befolkningsvækst. Vi ser gerne lidt flere borgere – det hverken kan eller skal undgås – men dels er der ikke mange steder, hvor man kan bygge nyt, dels synes vi, at Hvidovre fortsat skal være et sted, hvor der er luft og let adgang til det grønne og til vandet. Der skal også tages hensyn til de borgere, som allerede er her.

DET KAN GØRES BEDRE – DET SKAL GØRES BEDRE

Jeg mener, at kommunen kan trimmes og drives billigere.

I 2007 viste nøgletal, at Hvidovre lå 12,7 % højere i udgifter til administration end landsgennemsnittet. Tal har efterfølgende vist, at vi fra 2007-2011 øgede administrationsudgifterne med 24,1 %….hvor “snittet” i hovedstadsregionen var på blot 5,1 %. Derfor mener jeg, at Hvidovre – uden behov for fyringsrunde, men med udgangspunkt i naturlig afgang – kan nedbringe antallet af de næsten 4000 kommunalt ansatte. Klarede vi os med bare 50 færre, ville det svare til en besparelse på ca. 20 mio kroner årligt. Der blev i budgettet for 2017 sparet 6 mio kroner på administration – ikke mindst takket være Konservatives indflydelse i budgetforliget – men det er jo faktisk ikke særligt makabert, når man ser på potentialet i øvrigt.

Jeg mener også, at mere udlicitering er en del af vejen frem. Analyser – også fra den tidligere røde regering – viser, at der er stort besparelsespotentiale ved at overlade flere opgaver til private firmaet, og da Hvidovre i dén grad hænger i den tunge ende mht. udbud af opgaver, så er vor by et af de steder, som kan effektivisere meget. Hvis man ville udnytte blot halvdelen af potentialet, kunne man spare over 20 mio kroner årligt. Seneste tal har vist, at Hvidovre på det tekniske område – dvs. vejvedligeholdelse, grønne områder osv – er landets absolut dårligst placerede kommune, når det kommer til konkurrenceudsættelse. Vi ligger på sølle ca. 14 % – mens Frederikssund er over 92 %. Det er ganske enkelt en falliterklæring på et området, som ikke handler om “varme hænder”. Men det generer ikke socialdemokraterne i Hvidovre – og endda heller ikke vores embedsværk – som har valgt at ignorere de åbenlyse anbefalinger.

Jeg ønsker ikke at udlicitere for enhver pris, men vi skal udnytte det, hvis vi kan få samme vare til billigere pris – ELLER en bedre vare til samme pris. Ellers er der ingen grund til udlicitering.

Erhvervspolitik er et område, hvor jeg ønsker forbedringer. Hvidovre er i flere undersøgelser udpeget som en af landets dårligste til at håndtere erhvervslivet. Alligevel foretager man kun småændringer, som alt for ofte har været ord mere end handling.

Jeg har på Konservatives vegne foreslået, at vi udnytter synergieffekten ved at sammenlægge erhversområdet med arbejdsmarkedsudvalgets område, som tager sig af uddannelses- og jobmæssige opgaver….eller at det får en mere fremtrædende rolle under økonomiudvalget. Jeg synes ikke, at der er tilstrækkeligt fokus på forbedringer nu, hvor erhvervspolitik er en “lille sidebeskæftigelse” for økonomiudvalget.

Erhvervslivet skal opleve, at indstillingen fra kommunen er, at ” Vi ønsker at hjælpe jer – og samarbejde om at fjerne evt. forhindringer”.

PÅ VEJ MOD EN BEDRE FOLKESKOLE.

Folketinget har vedtaget en skolereform, som – mod Konservative’s ønsker – vil betyde længere skoledage for børnene og tvungne lektiecafé’er. I Hvidovre er det tidligere besluttet at lukke 2 skoler, og faktisk tog vi med opstarten på i alt 11 forskellige tiltag for kvalitetsløft i skolerne hul på nogle af de ting, som nu forventes af kommunerne.

Vi har også set positive, målbare resultater af vores initiativ. Børnenes læsefærdigheder er forbedret klart.

Skolelukninger er aldrig populære – men de var nødvendige, hvis man skulle sikre både økonomien og fagligheden i skolevæsenet. Jeg tager gerne medansvar for beslutningen, som vi gennemførte sammen med S, V og DF, og jeg har tiltro til, at ændringen lidt efter lidt vil vise mere fremgang for det samlede skolevæsen i kommunen.

Andre var imod beslutningen – og argumenterede med ord som “dårlig proces og manglende dialog”. Der har været en lang og god proces – som selvfølgelig gjorde ondt på nogle, da det er meget følelsesladet at lukke skoler. Men sandheden er, at vi allerede i 2009 havde en række åbne dialogmøder, hvor mange faktisk bad politikerne tage ansvar og lukke 2-3 skoler….Der var masser af dialog og grundigt forarbejde, så vi synes, at det ligner populisme, hvis man taler om “en uigennemtænkt afgørelse i sene nattetimer”.

Jeg ønsker fortsat at udvikle og forbedre vore skoler mhp at hæve det faglige niveau og løbende at forbedre lokalerne. Børns skolegang er afgørende for resten af livet ! Jeg ser det som en naturlig forudsætning, at der sker kompetenceudvikling af de personer, som skal stå for undervisningen.

STYR PÅ ØKONOMIEN.

Ikke alle udgifter kan forudses – det kender vi nok alle. I kommunen sker der også uforudsigelige ting, men hvor andre vælger at bevilge penge via tillægsbevillinger, som der ikke er budgetteret med, så ønsker Steen Ørskov og Konservative, at budgetter skal holdes. Derfor må den slags udgifter udlignes med besparelser på andre områder….

Konservative ønsker heller ikke, at kommunen skal løbe nogen risiko – stor eller lille – med borgernes skattekroner. Vi har derfor holdt hårdt på,  at skal man spekulere – så kan man gøre det selv. Hos Konservative har vi den grundholdning, at hvis man skal “lege med penge”, så skal man ikke gøre det borgernes penge. Uanset om økonomer og andre mener, at det er en god forretning. Det var som bekendt også engang “smart” at låne i schweizerfranc – et cirkus, som Konservative arbejdede målrettet for at standse.

REGIONSVALG – REG. HOVEDSTADEN.

Dette er blot et udpluk af vore ønsker og vore holdninger. Vi er altid klar til at uddybe fore synspunkter, så har du et spørgsmål – så kom frit frem. Mød op på valgdagen den 21. november og stem personligt på Konservatives borgmesterkandidat – STEEN ØRSKOV. Du kan også stemme på Steen Ørskov til regionsrådet, idet jeg står som nr. 16 på listen for Det Konservative Folkeparti.

Jeg vil bl.a. arbejde for at undgå “fiktive behandlingsgarantier”. Det er ikke rimeligt, at man først henvises til et hospital – med ca. 2 ugers overskridelse af den lovede frist – og at man så her undersøges kort og henvises til et andet hospital i regionen med endnu en (for lang) venteperiode, før man kan blive undersøgt. Det ender med en behandlingstid på over 3 mdr……hvor garantien lovede 4 uger. Det er ikke godt nok – og det koster dyrt, at folk i værste fald må sygemelde sig og gå inaktive rundt med smerter og begrænsninger.

Jeg er naturligvis også indstillet på at abejde for styrkelse af kræftbehandlingen og sikring af, at 1813-ordningen forbedres. Opstarten var en katastrofe……og fortsættelsen er jævnt utilfredsstillende – ligesom fx ventetiden på regionens akutmodtagelse/skadestue, hvor folk sidder og visner i stolene i både 5-6 og 7 timer, uden at de fornemmer, at der foregår ret meget på afdelingen.

 

Byggeri på “Kvickly-grunden” – Hvidovrevej

Endnu et forslag om højt byggeri så dagens lys inden sommerferien 2017. Et ønske om markant ombygning på hele Kvickly-grunden, som – indrømmet – trænger til en kærlig hånd.

Steen Ørskov og Konservative var afvisende overfor projektet, selvom det tydeligvis irriterer flertallet, at der ikke kunne være enighed om ideen, så det ikke gav anledning til “ballade” her i valgåret – velvidende at der vil være borgermodstand.

Selve byggeriet ser på mange måder spændende og meget moderne ud, og som sagt ER området ved Kvickly og butikstorvet slidt og kedeligt. Når jeg alligevel er afvisende, så er det fordi, jeg er fuldstændig sikker på – og har stor forståelse for –  at naboerne vil være særdeles utilfredse med et byggeri, som kan blive op til 34-35 meter højt visse steder – 11 etager ! Det synes jeg, at man må kunne sige sig selv. Mange af os kan være ret ligeglade, for vi bor IKKE lige i nærheden og kunne bare vælge at sige ja tak og drage nytte af nye butikker, men med den iver, som vores socialdemokratiske borgmester og direktionen udviser i forhold til byggerier på stribe, jamen så kan NÆSTE projekt jo så blive min – din – eller nogle andres nye nabo….og mareridt.

Vi er nogle, som føler, at vi er valgt for at varetage borgernes interesser, så det prøver vi så at leve op til !

Jeg har ikke behov for at støtte udviklingen i retning af flere tusinde flere borgere på vores ca. 7 x 3 kilometre med navnet Hvidovre. Prognoser siger, at vi over få år vil vokse fra – for ganske nyligt knap 50.000 borgere – til over 58.000, og her var byggerier som dette ikke engang regnet med. Der er INGEN lovgivning som siger, at vi SKAL sige ja til alle, som p.t. ønsker at finde bolig i og omkring storbyen.

Det betyder ikke, at Konservative slet ikke vil byudvikle eller acceptere en vis stigning i befolkningstallet – vi ser derfor også gerne et andet og mere afdæmpet udspil til nye tiltag på Kvickly-grunden. Men for det første skal det være boliger, som udfylder velkendte behov – som fx for de mange, som ønsker at fraflytte deres hus og finde sig en attraktiv lejlighed af nogen størrelse. For det andet skal det være fornuftigt i forhold til det område, hvor man vil bygge.

I dette tilfælde er der også behov for overvejelser om, hvordan det vil påvirke byens nuværende forretningsliv, som allerede er hårdt trængt. Jeg mener, at dette byggeri yderligere kan underminere grundlaget for nuværende butikker, for det er jo klart, at der opereres med øget omsætning i det pgl. område – og det kan gøre det uattraktivt at bosætte sig som forretningsdrivende i og ved den Bymidte, som vi p.t. er ved at planlægge….men som nok først kommer efter dette byggeri, hvis man siger god for det.

Så det er meget enkelt….JEG ønsker ikke at støtte byggeriet på Kvickly-grunden i den form, som er foreslået. Det synes jeg ligeså godt, at jeg kan melde ud fra start, så bygherre/ejer og kommunen ikke bruger en masse energi og ressourcer på ting, som ikke bliver til noget alligevel.

Ishockey-sponsorat

Konservative i Hvidovre havde en ganske anden mening om kommunens tildeling af et sponsorat til Hvidovre Fighters – byens flagskib i ishockey. Faktisk stillede Steen Ørskov indledningsvis spørgsmålstegn ved lovligheden til den støtte, man ønskede at give….Hvorfor ?

På et tidspunkt opstod der et helt naturligt ønske hos Hvidovre Fighters om, at de gerne ville op og konkurrere på højeste niveau i Metal-ligaen. De gør et stort stykke arbejde, men må konstatere, at det er dyrt at lege med – de mangler kommunal hjælp – og de beder kommunen om at støtte med 1,5 mio kroner årligt…udover at få stillet faciliteterne til rådighed på isstadion og få reklamepenge ind…Samlet en regning for kommunen på 2,36 mio kr årligt. Man henvender sig til borgmesteren, som slet ikke kan skjule sin store begejstring, og hun indkalder kommunalbestyrelsen til et temamøde, så alle kan høre om herlighederne. Det VAR et spændende projekt, som man bestemt kun kan ønske, at de får held med at gøre til virkelighed.

Efter politiske kontakter og en tur i kultur- og fritidsudvalget, hvor man signalerede en positiv indstilling, og hvor man anbefaler, at “kommunen går i seriøse forhandlinger med klubben om støtte til deltagelse i ligaen og at finansiere udgiften af kommunekassen”. Sagen gik så til økonomiudvalget efter et forhastet forløb, som skyldes, at henvendelse kom “5 min i tolv” – efter at sagen har været vurderet på et ganske overfladisk grundlag og et papir fra klubben, som end ikke kan kaldes et budget for projektet – nærmere et løseligt og usikkert overslag. Var det sket i enhver anden sammenhæng, ville forløbet og sagsfremstillingen været blevet høvlet ned af diverse politikere !

Lad mig slå fast, at Konservative overordnet set og som udgangspunkt har den holdning, at Hvidovre kommune bør satse på at skabe de bedst mulige faciliteter for vores foreninger/klubber. Derimod har vi generelt en kritisk holdning overfor at give kommunale sponsorater. Når vi leverer gode faciliteter, så må det være op til klubberne at få det til at køre bedst muligt mht. drift efterfølgende.

Vi tager det også alvorligt, når vi indgår et budgetforlig. Der kan altid komme uforudsete opgaver og udgifter, men der bør være enighed blandt forligspartierne, hvis man skal ændre på budgettet efterfølgende….Det blæste vore forligspartnere så på her !

Det er vigtigt for mig at slå fast, at det her intet har med ishockeyklubben at gøre.

Men hvorfor skulle der – måske – være tvivl om lovligheden ? Det hedder sig i kommunalfuldmagten, at et sponsorat skal modsvares af, at modtageren af pengene leverer noget, som har en tilsvarende værdi for kommunen. Fx branding af Hvidovre, reklame via kommunens logo på stadion, på bluser, i programmer, fribilletter til børn og/eller pensionister og måske embedsfolk og politikere !!! Det kan man så danne sig sin egen mening om… Det må IKKE være maskerede økonomiske tilskud.

Der, hvor filmen knækkede for mig, var, når man som politiker i et forløb med temamøde, politiske snakke, udvalgsbehandling af sagen osv….sidder med en oplevelse af, at resultatet stort set er besluttet på forhånd. At man bliver usikker på, at vurderingen af kommunens værdi af modydelsen ikke “pustes op”, så man kan imødekomme en klubs behov. Man har arbejdet med en løsning og et beløb til klubben fra dag 1….før man overhovedet har fået professionelle til at vurdere, om man kan gøre det lovligt.

Vi kan have en lang debat om, hvor meget sponsorstøtte er værd for en kommune, men netop i april 2017 var der en artikel i Berlingske Tidende, hvor ny forskning konkluderede, at der ikke var grundlag for dét, som politikere ofte fremhæver i den slags sager….nemlig at sige, at det kan betale sig rent økonomisk for en kommune at give penge til et professionelt hold. En forsker undrede sig også i artiklen over, at man med den ene hånd besluttede gode sponsorater fra kommunen, mens man med den anden hånd sparede på fx skoler, ældre, velfærd osv. Og det må man sige, at han har en pointe i. Kort efter, at Hvidovre kommune besluttede at give en god sum penge til ishockeyklubben, fandt man frem til, hvordan man kunne spare ca. ½ mio kroner til driften af byens kommunale motionscenter, som der i måneder havde været en meget hård debat om….med mange borgerprotester. Man havde ikke råd til at fortsætte driften af stedet på samme måde, som man havde gjort hidtil.

Vi forstår grundlæggende heller ikke, hvorfor politikere skal opkræve skatter hos folk, og så efterfølgende bestemme, at man har råd til at sidde og lege julemand og dele “andre folks penge ud som gave”……bl.a. med ordninger om, at en række borgere kan komme gratis ind til ishockey i vinteren 2017-18…Hvorfor skal kommunen betale det ? Hvorfor ikke fodbold i Avedøre, floorball eller alt muligt andet ?

Men sponsoratet er givet – uden Konservativ opbakning – og vi har blot tilbage at ønske ishockeyklubben tillykke og held og lykke med projektet.

 

Budget 2013

I sommerens løb arbejdede vi hos Konservative med udfordringen: Hvordan får vi drejet udviklingen i Hvidovre i en mere gunstig retning ? Vi nåede vi frem til den konklusion, at der var brug for at fastholde nuværende – og tiltrække nye – gode skatteborgere og virksomheder. Der er i dag for få til at skabe dén økonomi, som er nødvendig fremover, hvis vi skal yde den service på basale, kommunale opgaver, som vi ønsker – og hvis vi skal kunne tage hånd om dem, som vitterlig har brug for det, på en tilfredsstillende måde.

Derfor har vi nogle overordnede mål, som vi mener er helt nødvendige, for skal udfordringen løses, så har Hvidovre kommune behov for forandring.

Der er i alt for mange menneskers bevidsthed en fejlagtig opfattelse af, at Konservative ikke vil forandring. Det er fuldstændig forkert, og det er også kommet tydeligt til udtryk lokalt, for der er ikke mange, der som os har foreslået forandringer gennem årene, mens andre stort set kører på autopilot og i for høj grad blot fremskriver og finpudser foregående års løsning, når der skal laves budget. Hos Konservative har vi et udtryk, som hedder “at forandre for at bevare”. Hvis man fx ønsker at sikre, at Hvidovre også fremover skal være en by, som har gode forhold for børn, syge og ældre, på skoler og på kultur-/fritids- og idrætsområdet, så vi forandre nogle forhold for at bevare – eller helst forbedre – forholdene.

Konservative mener, at vi må arbejde på at sikre forhold, som gør det attraktivt at bo her i byen. Væsentlige grunde til det er – udover den geografiske beliggenhed og fokus på de grønne og de blå steder i byen – skattetrykket, forholdene for børnefamilier og et tilfreds- stillende serviceniveau generelt. Et rigt fritids-, kultur- og idrætsliv er andre vigtige elementer sammen med et aktivt byliv.

Derfor foreslår vi at nedsætte grundskyldspromillen fra tårnhøje 32 til 30 promille, hvilket vil lette trykket på boligejere, som til gengæld vil bruge en del af de ekstra kroner lokalt.

Det vil koste 20,5 mio kroner – eller 82 mio kroner i 2013 og de 3 overslagsår – og havde man været vågen og villig, så var der mulighed for, at staten i disse år ville have givet et tilskud på godt 30 mio kroner. Men det havde ingen interesse hos rød blok.

Vi ville styrke forholdene for børnefamilierne ved at afsætte de ekstra 4,8 kr. til “løft af dagtilbud” til nedbringelse af antallet af lukkedage – et tiltag, som dels er kvalitet for arbejdende forældre, som kan få passet deres børn ved behov, dels er kvalitet for de ansatte, som i højere grad selv kan bestemme, hvornår de skal holde feriedage.

Styrkelsen af forholdene for børnefamilier er også en af hovedårsagerne til, at Konservative valgte at støtte op om et tilbud om madordning i institutionerne, og på langt sigt må der forventes en styrkelse af folkesundheden, hvilket vil påvirke den kommunale økonomi positivt.

Skolevæsenet er vi gået i gang med at styrke med kvalitetsløft via de frigivne 7 mio kroner årligt. Konservative vil følge udviklingen tæt – og evt. på sigt styrke området yderligere for at sikre, at vore børn og unge forberedes bedst muligt på en fremtid med uddannelse og job.

Vi ønsker at udvikle byen – i første omgang tænkes på Risbjerggård- og rådhusområdet samt Hvidovre Havn, hvor et samarbejde mellem kommune og en interesseret investor kunne gøre området mere attraktivt for ALLE borgere – og ved havnen kunne en mindre antal boliger udgøre en del af det økonomiske underlag for at bedre forholdene, ligesom dette ville medføre en lille tilgang af gode skatteborgere.

Videre ønsker vi, at der i højere grad fokuseres på kulturelle aktiviteter med kvalitet, som kunne række udover kommunegrænsen. Et godt eksempel kunne være Aeronautisk dag, som er et tilløbsstykke, og kunne gøres endnu mere ambitiøst, så byen kunne profitere positivt via omtale i medierne. Derfor har Konservative valgt at afsætte en ny pulje penge til at støtte kulturelle kvalitetsarrangementer.

Sådanne ting kunne være med til at sikre en vis tilvækst af borgere, som kan sikre en økonomisk konsolidering af kommunen.

Også på erhvervssiden ønsker vi øget fokus på erhvervslivets muligheder i kommunen.

Virksomheder betaler skat og dækningsafgift, og de sikrer lokale arbejdspladser – og dermed flere borgere i nærområdet, som er i beskæftigelse og holdes ude af et liv på overførselsindkomster. Konservatives ønske var at udlicitere erhvervsservice til folk, som har deres gang ude i virkeligheden, og styrke en kommunal task force, som skulle hjælpe med at udfordre de forhindringer, som ellers umuliggør fx nye tiltag på Avedøre Holme.

Til disse ting har vi i budgetforslaget afsat midler.

Videre ønskes dækningsafgiften nedsat fra 10 til 8 promille, så vi positivt skiller os ud i forhold til de kommuner, som vi skal konkurrere med. Det ville koste 10 mio kroner, men omvendt skulle både tiltag overfor borgere og virksomheder resultere i forbedringer, som vi slet ikke har indregnet en positiv effekt af på forhånd.

Vi synes, at Konservative kom med et særdeles kvalificeret budgetudspil, som kunne være med til at fremtidssikre Hvidovre – men der var bare ikke nogen ved forhandlingsbordet, som var interesseret i nogle af disse overordnede mål overhovedet….! Det undrer mig, for få dage efter førstebehandlingen, hvor jeg luftede disse tanker, så viste det sig, at vores chefgruppe havde udarbejdet et oplæg til en vision for Hvidovre, som gik fuldstændig i samme retning – og da lød det til, at størstedelen af KB-medlemmerne GODT kunne se fidusen !

Men rød blok – anført af Soc og SF – havde vanen tro brugt deres tilsammen 10 lyse hoveder på at fremskrive sidste års budget, tilsætte en stribe besparelsesforslag, som forvaltningen havde forsynet dem med….og så lidt krymmel til at få det hele ned med.

I dagens omtale af budgettet i avisen (okt 2012) har man så fedtet sit såkaldte budgetforlig ind i gode nyheder, hvor en betydelig del faktisk er noget, som vi andre på forhånd har været med til at beslutte….hvorfor det ikke har en døjt med deres forlig at gøre efter min mening. Skolekvalitet og institutionsmad glæder Niels Ulsing fra SF meget – ja, men skolernes kvalitetsløft er altså stadig noget, som er blevet muligt ved hjælp af frigivne penge fra de skolelukninger, som SF og Liste T slet ikke har været med til at beslutte.

Men tilbage til vores finansiering. I 2007 fik vi en revisionsberetning, som viste, at Hvidovre Kommune lå 17,4 % over landsgennemsnittet i administrationsudgifter. Ifølge seneste tal fra forvaltningen – som ganske vist er for Hovedstadsregionen – har Hvidovre i perioden 2007 til 2011 øget administrationsudgifterne eksplosivt med 24,2 % – mens gennemsnittet i regionen er en forøgelse på blot 5,1 %. Konservative mener, at vi burde ligge omkring gennemsnittet – hvilket vil frigive 50 mio kroner årligt….en besparelse, som kunne indfases over de 4 kommende år.

(Vi ligger ca. 1000 kr. over gennemsnittet pr. borger – altså 50 mio kroner).

Ganske vist skal statistik ikke stå alene, men hvis man som borgmester ikke mener, at dette SKAL analyseres og potentialet udnyttes, så er man godt nok en svag borgmester.

Vi har også et ønske om, at der foretages en analyse af teknisk forvaltnings Vej og Park-afdeling mhp. udlicitering – evt. af hele området, alternativt af alle relevante områder. Hos Konservative mener vi ikke, at forvaltningen har vist sig i stand til at finde de fornødne effektiviseringer på deres område, som tiderne kræver….i hvert fald ikke uden, at det går ud over de helt grundlæggende opgaver, som man skal varetage – altså vedligeholdelse af veje og fortove, renholdelse af veje og cykelstier og forringelser vedr. affaldsindsamling og nedlæggelse af en unavngiven busrute. Andre kommuner har udliciteret på området, så det synes vi også kunne være fordelagtigt for Hvidovre.

Afslutningsvis vil jeg nævne, at Konservative foreslår motionscentret i tribunen lukket. De har tydeligvis svært ved at konkurrere med de private udbydere på samme område, så det skal de selvfølgelig bare lade være med. Stedet kunne efter vor opfattelse bruges som genoptræningscenter, og derudover kunne plejecentre og idrætscentre være en del af løsningen, ligesom vi passende kunne give private fysioterapeuter en del af opgaverne på området.

Og så har vi også flyttet ESCO-projektet ud af det kommunale budget og i stedet prøve at få en 100 % ekstern finansiering af dette projekt.

Til aller sidst vil jeg trods alt kvittere for, at man i det røde forlig har afskaffet betalingen i Aktivitetscentret – for det har jeg også hørt megen kritik af – og for at man har lyttet til enten DI’s undersøgelse af erhvervslivets kår i Hvidovre…eller ladet sig inspirere at Konservatives tilsvarende forslag, og at man for en gangs skyld har lavet et budget, som i overslagsårene hænger sammen.

Båltale – Avedøre landsby – 2013

Så står vi her igen – endnu en sommer og endnu en Skt. Hans Aften med bål, sang, øl, vand og pølser. Jeg vil gerne takke for, at jeg igen i år har fået lov at holde båltalen – det passer mig fint, på den måde at forstå, at jeg skulle her op ved Gadekæret alligevel, for dette er ganske enkelt byens hyggeligste Skt. Hans fest. Det er dejligt at være her – og det er dejligt at se jer igen…for det er jo en af de gode ting ved Skt. Hans. Modsat fx julen, som for de fleste er helliget familien, så er det her jo en festlig sammenkomst, hvor man kommer ud blandt andre – med familie, venner, naboer og andre mennesker…Nogle af dem ser vi hver dag – andre en gang imellem og andre igen ser man måske nærmest kun 1 gang om året. Så det er en chance for at få tjekket, om alle de andre har det godt og for den sags skyld stadig er her….for det er jo desværre ikke nogen selvfølge, at vi alle er her – og ses igen næste år og året efter det.

Sidste år gik jeg glip af jeres fest, for da var jeg i Afrika – i Ethiopien – for at undervise politifolk fra hele det afrikanske kontinent. Det var lige ved at gå galt igen i år, for jeg er næsten lige kommet hjem efter et par uger med undervisning – denne gang i Kenya. Jeg var også lidt usikker på, hvad jeg skulle sige, for jeg synes jo, at jeg sagde ALT for 2 år siden.

Men som sagt – jeg har været i Afrika, og der kan man jo godt få inspiration. Hekse er meget almindelige i Afrika. Mange kvinder tror selv på, at de er hekse, hvis de bliver beskyldt for at være det. I Ghana er der ligefrem hekselandsbyer med hundredevis af kvinder, som er blevet udpeget som hekse, men som er sluppet væk fra stening og har søgt ophold i disse hekselandsbyer. Jeg kender også til en episode i Kenya, hvor en vred gruppe på op mod 300 unge mænd gik på heksejagt i to landsbyer og dræbte 11 hekse . Heksene, der fortrinsvis var kvinder i alderen 70 til 90 år, blev slæbt ud af deres hjem. Nogle fik skåret halsen over, andre blev tæsket til døde. Alle blev de til sidst overhældt med benzin og stukket i brand. Motivet til jagten var, at heksene var mistænkt for at forhekse lokale børn.

Landsbyboerne klager over, at troldmænd og hekse gør de kloge børn i området dumme. Ifølge politiet i Kenya, så er der ingen, som tør stå frem i den slags sager. Enten fordi de frygter hævn fra heksejægerne – eller fordi de selv mener, at heksene fortjente deres skæbne. Heksedoktorer bruges i forvejen af mange afrikanere, som stoler mere på urter og besværgelser end på læger. I nogle tilfælde bruger de lokale myndigheder endda de såkaldte healere til at løse konflikter. Der er en tro på, at ulykker ikke opstår af ingenting, og derfor leder man ofte efter en forklaring i trolddom.

Det er utroligt, så udbredt troen på hekse er i Afrika. I Tanzania er der indenfor de seneste år slået ca. 3000 kvinder ihjel på den konto – problemet kendes overalt i Afrika, men mest i Vest-/Centralafrika. Med børn er der et særligt problem. Børn, der bliver forbrændt, tæsket, udstødt eller slået ihjel. Det er virkeligheden for mange afrikanske børn, der pga. overtro bliver opfattet som hekse. Hvis fx der er dødsfald i familien, skal der findes en skyldig – og så er det nemt at beskylde et barn for heksekunst, da det ikke kan forsvare sig selv.

Et andet problem er albinoer. I Afrika omtales albinoer nedsættende som spøgelser eller skrællede kartofler – fordi de er hvide og ikke brune, og mange er overbevist om, at albinoer blot forsvinder i stedet for at dø. Mange mænd tror også på, at de kan blive helbredt for hiv-aids ved at voldtage en albino. Så da jeg hørte om disse ting, så var jeg slet ikke bange for elefanter, løver, leoparder og fugleedderkopper…..jeg skyndte mig at tage hjem igen, før nogen blev for interesserede i mig. De var allerede begyndt at kalde mig MZUNGU og give mig en bluse på med denne tekst – som betyder hvid mand/blegansigt på swahili.

Så jeg er tryg ved at være hjemme – her i Avedøre – og glad ved tanken om, at der også i år KUN skal ofres en dukke på bålet. Der er så rigeligt at være bekymret over til hverdag – om man kan få sin eksamen….hvis man kan få lov at komme i skole….om helbreddet holder, om man kan bevare sit job – eller få et nyt, hvis man har mistet det….eller om Avedøres fodboldhold rykker ned – hvad de sensationelt ikke gjorde efter sejr i går. Vi er jo alle tryghedsnarkomaner, så det er godt – i hvert fald denne ene gang om året – at stoppe op og huske på, hvor dejligt et land vi bor i og er del af….Det er denne aften med højt til loftet under åben himmel og lys til langt ud på aftenen god til. Så kan vi føle os ærkedanske med en tradition, som er vedkommende for alle….i modsætning til de moderne Haloween og Valentines Dag-aktiviteter, som efter min mening har et kommercielt sigte

Så kom jeg alligevel igennem talen – uden at snakke om ævl og kævl i politik, for det skal man lade være med, når der er fest, bål og brand. Man risikerer bare at udsende uheldige røgsignaler, og det skal vi ikke have noget af.

Så lad os nyde aftenen – synge den velkendte Midsommervise – og se frem til den sommer, som stadig er ung.

Nej til Københavns vindmøller

På Avedøre Holme står der 3 kæmpevindmøller – placeret i et område, som er udlagt til industri og på passende afstand af privat boligbebyggelse, så de ikke generer i hverdagen. Jeg er klart tilhænger af grøn energi, og derfor har jeg også købt andele i den ene mølle.

Nu har Københavns Kommune opstillet mål om, at man vil være CO2-neutral hovedstad i 2025 – og som synligt symbol på dette vil man opstille 4 kæmpemøller ved Kalvebodkilen. Langt fra byens egne borgere – men direkte overfor en masse borgere i nabokommunen Hvidovre, og oven i købet ved et naturområde, som er beskyttet af 2 fredninger. Det er simpelthen så tåbeligt, og det er foragt for naboen, i dette tilfælde de sagesløse borgere, som bor i det sydlige Hvidovre.

Der er indsendt mange høringssvar – herunder også fra Konservative i Hvidovre – som tager afstand fra denne opstilling af møller, for det er jo ikke lige meget, HVOR den slags store møller stilles op.

På vegne af Konservative i Hvidovre har jeg kontaktet medlem af Folketinget, Benedikte Kiær

( C ), som har taget sagen op i Folketinget overfor Miljøminister Ida Auken, ligesom jeg har kontaktet gruppeformanden for den konservative gruppe i Borgerrepræsentationen i Kbh., som har lovet at være på Hvidovre’s side i spørgsmålet om, hvorvidt møllerne skal placeres dér.

Indtil videre har Naturstyrelsen vendt tommelfingeren nedad for projektet, men intet er sikkert endnu.

I kommunalbestyrelsen har jeg desuden opfordret til, at Hvidovre – hvis mølleprojektet ikke droppes – vil forfølge sagen helt til vejs ende, idet der må være nogle EU-regler, som ikke vil tillade at se stort på fredningsbestemmelser i et Natura 2000-området.

Denne sag skal forfølges, indtil København forstår alvoren og stiller deres prestige-møller et passende sted/4. april 2012.

Vestvolden – befæstning i nyt lys?

Hvidovre har på Vestvolden en kulturhistorisk seværdighed i verdensklasse. Det er ikke min vurdering – men eksperters vurdering.
Befæstningsanlægget er helt unikt, men det har i mange år ført en hensygnende tilværelse, hvor bygninger ødelægges af vind, vejr, vand og rødder fra træer, som ikke er blevet holdt nede og væk fra bygninger. Selve voldanlægget er landskabsmæssigt også i forfald, men nu er der opstået en helt uventet mulighed for at gøre området langt mere attraktivt, end det er i dag, idet Realdania er gået ind i sagen og vil ofre op til 175 mio kr. på anlægget (ikke blot i Hvidovre – men på anlægget som helhed). Nu er det op til kommunerne, hvori anlægget ligger, at komme op med gode ideer, som kan føres ud i livet. Personligt mener jeg, at et af vore første bidrag skal være at gøre Vestvolden mere tilgængelig. Det kan vi gøre ved at få belægning på Voldgaden og opsætte diskret belysning på denne, og hvis man så rydder bevoksningen, så bygningerne kan ses på en cykel-/gåtur ad Voldgaden – og belyse bygningerne – så er vi allerede nået et stykke vej.
Hvor stort man vil satse, det må komme an på en politisk vurdering i kommunen, for der forventes trods alt en vis medfinansiering for kommunale midler.
Vi skal værne om vore lokalhistoriske værdier – men det skal også ske i et omfang, som lokalbefolkningen finder fornuftigt. Spændende bliver det under alle omstændigheder, og da tidshorisonten for arbejdet med Vestovolden/befæstningsanlægget er ca. 5 år, så skal Hvidovre beslutte sig hurtigt.

OPDATERING 2012:

Som rigtig mange har erfaret, så lykkedes det faktisk at få etableret lys på Voldgaden og få asfalteret underlag. Det var et af mine erklærede mål, da jeg stillede op til kommunalvalget første gang i 2005, så det glæder mig utroligt meget at se, at mange nu cykler/løber/går/kører på rulleskøjter på ALLE tider af året – og også når det er mørkt – på Voldgaden. Selv kørestolsbrugere færdes velfornøjede på stedet uden besvær, og der er tydeligvis flere nye brugere end før.

Jeg kan ikke tage hele æren selv – for uden Realdania var det ikke lykkedes – men jeg var alt andet lige den eneste lokalpolitiker, som i forløbet har foreslået og hele tiden anbefalet løsningen….så lidt må man vel fremhæve sig selv 🙂

Skolebeslutning – indlæg på KB-mødet 09/11

Allerede for en måned siden afslørede jeg Konservatives syn på spørgsmålet – som var på linie med den beslutning, som nu bakkes op af et flertal bestående af SOC-C-V og DF . Et lille flertal, desværre, men det var det flertal, som kunne skaffes.

Hvis man har hørt efter og sat sig grundigt ind i hele strukturdebatten, så bør man som fornuftig og ansvarlig politiker ikke være ret meget i tvivl om, at der er behov for at foretage strukturelle ændringer for at sikre et solidt afsæt for vores samlede skolevæsen i de kommende år.

Mange kompetente mennesker har givet udtryk for dette – her tænker jeg på bl.a. vores chefgruppe, på medarbejdere i skoleforvaltningen, på skoleledere og skolebestyrelser – og ikke at forglemme folk på det nationale plan, som også støtter disse tanker. Det er som bekendt heller ikke kun i Hvidovre, at der tales om skolelukninger. Der er også kompetente folk, som har en anden mening – men det er vel hovedsageligt kompetente mennesker, som har haft en interesse i at redde den ene eller anden skole, fordi de selv var i farezonen…. eller repræsenterede ansatte i skolevæsenet (lærerforeningen).

Jeg synes, at vi har haft nogle meget konstruktive og åbne drøftelser mellem alle partier med undtagelse af Hvidovrelisten. Alle andre har været enige om, at der måtte ændringer til – og at der måtte lukkes én eller flere skole. Alt har været på bordet… 1-2-3 små skoler, 1 stor skole, og 1 stor og en lille skole eller nybyggeri af 4 nye kæmpeskoler for måske 1½ mia.

Jeg er selvfølgelig ikke ligeglad med ansatte, børn og forældre på de enkelte skoler – det er der altså INGEN af os, som er – men jeg ser det som vores opgave som politikere at varetage det samlede skolevæsens interesser. Også når det betyder, at vi skal tage den vel nok mest upopulære beslutning, som man som politiker kan blive sat overfor. En beslutning som nogle vil erklære os en mindre borgerkrig på.

Jeg mener, at der skulle handles nu – alle har ventet længe nok. Jeg er ikke i tvivl om, at evt. tilpasninger af skolekapaciteten og tilhørende fritidsordninger vil give udfordringer – også nogle, som vi ikke kender i dag. Jeg accepterer, at det sidste spørgsmål ikke er stillet, og at den sidste sten ikke er vendt. For der vil altid kunne produceres et nyt spørgsmål, men nu må vi vælge, og så må vi løse de udfordringer, som dukker op som følge af vores beslutning.

Jeg har registreret, at mange har bidraget med tanker og forslag i processen, nogle mere realistiske end andre….og tak for dem alle. Det har været et stort og spændende arbejde. Det er vigtigt for mig at fastslå, at hvis vi IKKE gør noget, så vælger man altså at lade skolevæsenet køre videre som det er….Med de bygninger og lokaler vi har, og med de faglige og økonomiske udfordringer, som allerede i dag præger foretagendet. Selvfølgelig kan man kaste ekstra penge i skolevæsenet for at afbøde nogle af problemerne, men der er det bare vigtigt at huske på, at vi så også vælger at tage penge fra alle andre områder. Børnepasning, kultur- og foreningslivet, ældreomsorgen m.v.

Vi Konservative synes faktisk, at det er rigeligt svært at finde penge nok også til disse områder, så derfor har vi ikke haft noget ønske om at gå den vej.

Nogle har valgt ikke at stemme for en ny skolestruktur. Som sagt vil jeg rose SF, som dog bød ind med konkrete forslag, og til dels Liste T, som ikke selv havde et bud på løsningen, og selv om de ikke ville støtte beslutningen i aften, så satte de sig da til forhandlingsbordet og erklærede sig enige i, at der var behov for tilpasning af skoleantallet. For enhver har selvfølgelig ret til at foretage deres eget valg. Det accepterer jeg. Men jeg er nødt til at sige, at når man har meldt sig helt ud som Hvidovrelisten, så bliver det svært at finde noget at rose jer for. Som sagt mener jeg, at man derved reelt svigter kommunens samlede skolevæsen. Jeg håber blot, at borgere med tilknytning til byens skoler er opmærksomme på, at nogle her vælger at stille sig udenfor, mens kvaliteten i deres børns skolegang falder. Vel at mærke også på de reddede skoler, for det er jo faktisk de skoler – fx her Sønderkær og Enghøj – som ville være kommet under det aller største pres. Jeg har fra dag 1 været overbevist om, at Hvidovrelisten aldrig ville være med til at lukke nogen som helst skole – uanset hvilken – og i forhold til det skuffede de mig ikke.

**

Konservative tror selvfølgelig på, at lukningen af Sønderkær og Enghøj er den rigtigste løsning. Ellers stemte vi ikke for det. I særlig grad lægger jeg vægt på, at vi netop med denne løsning får ikke mindre end fem 3-sporede skoler, ja – endda 6 med Gungehus på sigt. Resten bliver tosporede. Samtidig mener jeg, at de trafikale udfordringer er til at overskue. Jeg har en tro på, at vi får en bedre spredning af 2-sprogede elever og elever med en social vanskelig baggrund. Det er også væsentligt. Det viser mange undersøgelser er godt for deres faglighed.

For så vidt angår Enghøj har jeg selv haft betænkeligheder i forhold til, om man kunne forestille sig en stationsby uden det kulturcenter, som en skole jo er og i forhold til, at det er ret nye bygninger. Med aftalen om at arbejde på at flytte biblioteket og andre funktioner til skolen og gøre det til et nyt kulturcenter, så mener jeg, at vi afbøder lidt på denne situation. Modsat må jeg fastholde, at Enghøj er en skole, som stort set ingen udenfor stationsbyen vil lege med. Ikke mange forældre udenfor Stationsbyen vil have deres børn over på denne skole. Fortjent eller ufortjent….men det er, hvad jeg hører.

Omkring Sønderkær kan jeg faktisk ikke komme i tanker om noget, som for alvor gør mig betænkelig.

Jeg har også haft overvejelser om løsninger, som er bragt i forslag – som fx at lukke Gungehusskolen, Risbjerg, Avedøre eller Dansborgskolen. Når jeg vægtede fordele og ulemper – som der er ved alle forslag – endte jeg på lukningen af Enghøj og Sønderkær.

Samtidig vil jeg arbejde for, at der fremadrettet arbejdes i skoleudvalget med en langsigtet strategi for, hvordan vi løbende kan udvikle vores skolevæsen i en moderne retning. For et skolevæsen skal jo altid udvikles – og så langt økonomien rækker også tilpasses den tid, som vi befinder os i. Det kan nok gøres bedre, end vi har gjort hidtil. Hvem ved – det kan jo godt være, at vi kan undersøge, om man via fonde, staten og EU-midler og andet kunne få støtte til et forsøg med at skabe “den optimale skole” i Hvidovre.

Men – det ligger i fremtiden. Nu og her har vi brug for en løsning, og derfor er jeg tilfreds med – og det er ikke det samme som at være glad for – men at vi her 3 år efter, at jeg selv talte om skolelukning første gang, er fundet sammen om en løsning. Vel at mærke en løsning, som mange faktisk har bedt os om at have modet til at træffe.

Båltale v/Skt. Hans i Avedøre 2011

Jeg vil starte med at sige tak for muligheden for at komme her i dag – og for tilliden i forhold til at holde båltalen. Jeg kan jo vælge at tænke, at alle de gode talere har været optaget, så der ikke har været flere tilbage at spørge, men lad os lade som om, at der er tale om et tilvalg og ikke en nødvendighed.

Sådan en invitation sætter gang i tankerne – for har man overhovedet noget at sige, som ikke skræmmer alle folk væk. Og hvad skal man dog tale om, som interesserer folk HELT herude i landsbyen – en gennemsnitsspytklat fra, hvor man bevæger sig ind i Brøndby Kommune ! Man kan jo finde på så meget, når man sådan skal fylde 3 kvarter ud med ord…!

Nå, men nu har jeg kun lovet at holde en båltale – og ikke nødvendigvis en brandtale…..Så det går nok.

Jeg vil først berolige de mest skeptiske med, at jeg OGSÅ opfatter mig selv som Avedøre-dreng – som fx har haft medlemskab i Avedøreselskabet ….og det jo giver den fordel, at jeg i hvert fald kender sproget.

Jeg begyndte at komme i Avedøre for ca. 50 år siden, da mine forældre fik sommerhus nede ved Dybenskærvej, hvilket senere blev til et parcelhus, hvor jeg havde min barndom og ungdom – dvs. VEST for ÅEN, hvor Avedøre Havnevej nu ligger.

Jeg kom på Avedøre Skole, hvor jeg gik i klasse med en af Holmelunds sønner, så jeg har både luget ukrudt mellem blomkål, båret rundt på svin i grisestalden og kørt i traktor, der hvor Stationsbyen nu ligger.

Min klasselærer var Johanne Nielsen, som fulgte med fra den gamle Avedøre Skole henne på Byvej sammen med inspektør Henry Aabo.

Jeg nævnte åen, for det var – som nogle af jer vil vide – virkelig et skel mellem os i Avedøre og de andre…..i nabokommunen Hvidovre. Et skel som man ikke bare passerede dengang. Hos os drenge herskede der en opfattelse af, at henne ved åen huserede Å-BANDEN….og de var i vores øjne ikke meget bedre end hekse og trolde…..

Derimod gik turen ofte til Avedøre Landsby, hvor jeg spillede fodbold – bl.a. under ledelse af Jan Gärtner i AIF, som Aabo var med til at stifte, og på fodboldbanerne, hvor Helge Bagge var fast inventar. Det var tider, dengang, og vi kom standsmæssigt omkring. Et par af spillerne fra holdet overtalte deres fædre til at køre os ud til kampene, og der var tale om Volvo-direktøren, Ole Jacobsen, og Stormly fra gartneriet, så vi ankom altid i hhv. den nyeste og største Volvo og i Stormly’s amerikanske Ford Thunderbird med en kasse sodavand i bagagerummet.

Eller jeg tog til Lau’s rideskole, hvor datteren Marianne underviste mit hold, til gadekæret når der skulle spilles ishockey på isen i de dybfrosne vintre, til arrangementer på Skelgården – eller lidt senere til Albritt’s hundeartikler for at købe med til vovsen….

Jo – jeg har haft mine oplevelser – både hos den gamle købmand med fedtede kager i glas og salg ved bagdøren og på stadion, og jeg havde da også Kirsten Mortensen – senere Haugaard – som lærer på skolen. I de senere år har jeg samarbejdet med Johnni Andersen, fordi han var aktiv som formand for skolens forældrebestyrelse i flere generationer ….og så har jeg selvfølgelig ind i mellem i kraft af min hverdag i politiet været arbejdsmæssigt på Lysholmgård for at hente kriminelle afsonere, som lige havdet et regnskab, som skulle gøres op.

OG HVOR vil jeg så hen med hele denne selvbiografi….? Jamen – grundlæggende ville jeg bare slå fast, at nok er jeg ikke barn af selve landsbyen, men jeg føler mig da trods alt godt tilpas som hjemmevant gæst i huset, og derfor var det også en helt særlig ære og glæde, da jeg modtog tilbuddet om at være sammen med jer om bålet her i aften.

Jeg hører til blandt dem, som mener, at landbyen – og ikke mindst stedet ved gadekæret – er det smukkeste sted i byen…. tæt på det gamle sprøjtehus til slukningsudstyr, så man kan håbe, at der er en enkelt spand vand derovre, så vi kan klare os, hvis et par gnister farer vild.

**

Nogle år har jeg været til Skt. Hans fest HELT der ovre på den anden side af åen – i Hvidovre Havn fx – og helt ærligt…Dét Tivoli har jeg da svært ved at se det hyggelige og ærkedanske i. Topmålet var dog et år, hvor jeg mødte et par unge rødder, hvor jeg hørte den ene sagde til den anden: “Det ser ud til at være sværere at få ild i det bål, end når vi brænder en personbil af i Ishøj….”

Den hændelse sidder næsten ligeså dybt i mig, som da jeg sidste år overværede TV Charlie’s show ved Rebæk Sø, hvor et par afdankede svenskere mimede til et par ellers udmærkede sange, som de SELV var gode til at synge engang for ca. 35 år siden. Næh – må vi så bede om ægte hygge, ægte nærhed, godt naboskab og et fadølsanlæg beliggende så tæt på, at man ikke skal køre bil bagefter…

For jeg foretrækker godt nok en rolig samling omkring bålet, som her i Avedøre Landsby i aften – et glas øl og så Holger Drachmanns midsommervise til dessert – især når vejret holder tørt som i aften, og når man ved, at tidligere tiders røvere fra Avedøre nok ikke mere ligger i baghold bag buskene.

Sidste år var jeg en tur i Skagen, hvor Holger Drachmann ligger begravet nær spidsen på Skagens gren. Jeg må indrømme, at jeg i aften godt kunne komme til at lade tankerne flyve lidt – flyve tilbage til Skagen Østerstrand fra det Krøyer-maleri, hvor folk – blandt andre Holger Drachmann og skagensmalerne – er samlet til Skt. Hans bål ved Skagen. Jeg tror mange af jer også kender maleriet. Skt. Hans må trods alt være noget helt særligt på de breddegrader – hvor det særlige og velkendte lys på himlen kommer til sin ret på de lange, lyse sommerdage og aftener. Nogle påstår ligefrem, at det var skagensmalerne, som genindførte den hedenske skik med at fejre Skt. Hans med afbrænding af bål – og i hvert fald var P.S. Krøyer betaget af ild. Han var den første, som fik indmuret en kamin i sit hus i Skagen, og jeg har læst, at han har offentligt beklaget, at han ikke overværede nedbrændingen af Christiansborg i 1884. Muligvis fordi han derfor missede en god mulighed for at hente inspiration til endnu et maleri…Det kan man kalde en mand, som brænder for sagen.

Men hvorfor er det nu, at vi fejrer Skt. Hans aften ? Nu ved jeg godt, at min ven fra Hvidovre Havn med bilafbrændingen, han har en helt anden mening end vi andre – og at han måske tror, at det handler om at sætte Sct. Hans Torv på Nørrebro i flammer….men sådan er det jo heldigvis ikke.

Jeg synes, at det er en dejlig gammel tradition med Skt. Hans-fester – og derfor på en måde også en tradition, som egner sig godt til at blive fejret her i et af byens ældste områder. Der findes som sagt forskellige forklaringer på traditionen, og en af de mere accepterede er nok, at man med bålets flammer skulle jage onde ånder af marken, så jorden blev frugtbar. Egentlig meget passende, når man tænker tilbage på det gamle Avedøre’s fortid som bondesamfund. Det kombinerer man så med fejringen af det, som de FLESTE nok mener er meningen med Skt. Hans – nemlig markeringen af midsommeren…..selvom årets længste dag som bekendt falder to dage tidligere….den 21. Juni.

Navnet Skt. Hans kommer fra Johannes Døberen, hvis helgendag ligger den 24. juni – det blev så forkortet til Skt. Hans. Så også dét har noget med aftenen og fejringen at gøre. Spørgsmålet er, om det ikke er et sammensurium af flere ting – meget vel fra forskellige egnsdele – som er blevet til dét, som vi i dag kender til…?

Historisk set er det med hekseafbrænding – som kendes helt tilbage i midten af 1500-tallet – og bålafbrænding ved Skt. Hans to forskellige ting. Hekse på bålet ved Skt. Hans kendes først omkring 1900-tallet, og er sandsynligvis en tysk skik med at brænde uhyggelige figurer på bål, som er ført med til Danmark for at slippe af med alt det onde.

Hekse har været et kendt begreb i århundreder….og faktisk menes ca. 1000 af dem at være dræbt i Danmark gennem tiden. Nogle vil mene, at det er mange – andre vil mene, at de fleste fortsat er på fri fod.….!!

Men den første hekseafbrænding fandt angiveligt sted i Stege i 1540….Den sidste hekseafbrænding i Danmark skete derimod den 4. April 1693.

Det var Anne Palles fra Falster, som dog var så heldig, at Kong Christian d. 5 ændrede på den oprindelige dom fra Højesteret, så hun i det mindste blev halshugget, INDEN hun røg på bålet.

Sagen handlede om mistanke mod i alt 5 kvinder, men Anne var den eneste, som røg på bålet. Hun var bl.a. under mistanke for at være skyld i, at herredsfogedens kvæg “styrtede bort og døde”……

Hun havde under sagen erkendt, at hun var en troldkone og havde givet sig til Fanden med liv og sjæl – og at hun havde lavet forskellige heksekunster og hun fortalte også under retssagen om andre troldfolk på Falster og om heksemøder, som blev afholdt i området.

Inden henrettelsen fik Anne en halv potte vin, som kostede 8 skilling….og som røg på sagsomkostningerne, hvilket der er dokumentation for på Rigsarkivet.

Fremgangsmåden med afbrænding af hekse på bål, som skal sendes til Bloksbjerg og afsyngning af Midsommervisen er godt 100 år gammel i Danmark. Heldigvis brænder vi ikke mere levende hekse som man gjorde tilbage i midten af 1500-tallet. Tidligere gjorde man det altså med mennesker, som man mente var i besiddelse af overnaturlige kræfter eller onde kræfter, og som man derfor gav skylden for alle mulige ulykker. Som fx at køerne ikke gav mælk….eller endnu værre: At øllet blev dårligt. Nu om dage nøjes vi heldigvis med en dukke – og med at grille politikere og andre i medierne, når de har fortjent det.

*

Men det ER vigtigt, at vi holder fast i historien og traditionen – så længe vi ikke lader historien begrænse os. Fornyelse skal der til for at sikre udvikling….I fornyer jer og giver mulighed for at styrke det lokale sammenhold med festen her i aften…..Det er vigtigt med stærk, lokal fællesskabsfølelse og sammenhold, og det ved jeg jo tæller den dag i en krog af byen som denne.

 

Heldigvis fornemmer jeg, at vi efterhånden – selvom det tog mange år – også føler os som del af fællesskabet i kommunen, og jeg føler også, at man i højere grad end tidligere VED på rådhuset, at Avedøre er en vigtig og og ikke ligegyldig – men fuldgyldig – del af kommunen. Selvom jeg godt er klar over, at i har sørget for at være repræsenteret på de bonede gulve – førhen i Glostrup Sogneråd og senere af både Finn Jensen og Erik Holm i Hvidovre kommunalbestyrelse, hvor de på hver deres måde har bidraget til at holde Landsbyen på bykortet. I har jo også markeret jer ved at overtage den ca. 230 år gamle skole….en af byens få fredede bygninger…og vist den ældste rigtige bygning. Det er prisværdigt – den slags skal vi passe godt på ligesom det er en god ide at passe på hinanden og interessere sig for hinanden.

Om lidt vil vi synge, at “Hver by har sin heks – og hvert sogn sine trolde…Dem vil vi med glædesblus holde”…..som handler om at holde fjender ude af vort dejlige Danmark. I et tid med grænsekontrol-debat skal jeg undlade at drage paralleller til nutiden, men vi her i Avedøre kan nok hurtigt blive enige om, at vores bys hekse og trolde – ja, de kommer fra den anden side af åen….Men når det er sagt, så tror jeg, at de fleste ligesom jeg er glade for, at være del af den Hvidovre Kommune, som vi blev indlemmet i fra Glostrup i 1974 efter kommunalreformen. Ja – nu er selv Kai Nielssons Avedøreselskab jo blevet indlemmet i storebrors afdeling, hvilket nok også er, som det skal være. De ER ikke altid så farlige – dem på den anden side af hegnet….

Jeg skal til at runde af. Nu har i jo allieret jer med en mandlig taler, så jeg har tænkt mig at forlade stedet til fods….og ikke på en kost. Ikke et ord om politik, men jeg ER alligevel spændt på at komme hjem og høre, hvordan aftenen slutter i Kildevældsparken på Østerbro, hvor Helle Thorning-Schmidt holder båltalen – og med lidt held kommer til at stille sig tæt på kosten.

Tak for opmærksomheden og fortsat god aften og rigtig god sommer til alle.

Steen Ørskov Larsen

Kommunalbestyrelsesmedlem/Konservative – Hvidovre.