Valgoplæg

Valgoplæg KV17

Vi Konservative går til valg med ambitionen om, at der skal etableres et alternativ til det mangeårige socialdemokratiske bystyre i Hvidovre. Der er behov for forandring og en ny retning – og en borgerlig ledelse af Hvidovre. Vi vil – som altid – søge indflydelse på den politik, som føres – fordi resultatet er bedst, når Konservative, borgerlige synspunkter tilgodeses mest muligt, og fordi vi gerne vil give vore vælgere noget for dem stemme, som de har givet os.

Via forandring, nytænkning og forbedringer vil vi sikre, at Hvidovre i fremtiden vil være en by, som har gode forhold for vores børnefamilier, for de syge og ældre, på byens skoler og kultur-/fritidsområdet og ikke mindst for erhvervslivet.

Kommunale kerneopgaver skal være omdrejningspunktet – og områder, hvor vi leverer god service og kvalitet. Kommunens økonomi ER presset, så når borgmesteren hele tiden siger, at “det går godt i Hvidovre”, så er det en sandhed med modifikationer. Når man fremskriver dagens budget, så viser det, at der umiddelbart er udsigt til et forbrug af kassebeholdningen på over 200 mio over de følgende 4 år. Derfor siger vi det, som det er: “Der må forventes at være tilbud, som vi har i Hvidovre i dag, som man ikke har garanti for også findes i fremtiden – men kerneområderne ønsker vi at skåne”. Det siger vi, fordi vi ikke ønsker at forføre vælgerne med utroværdig valg-snak – og fordi vi gerne vil kunne leve op til det, som vi lover at arbejde for.

Der skal skabes et bedre økonomisk grundlag i byen, og det skal være en del af grundlaget for at håndtere de økonomiske udfordringer, vi står overfor i de kommende år. Når økonomien strammer til, kan man vælge at spare, at hæve skatten – eller skabe flere indtægter….eller en kombination af disse ting. Vi Konservative vil arbejde for, at byen bliver attraktiv for flere ressourcestærke borgere, ligesom vi er bevidste om, at et velfungerende erhvervsliv er dér, hvor penge til “alles velfærd” skabes. Derfor nytter det ikke at skræmme folk med gode indkomster væk med de høje skatter, som vi har i dag, eller gøre det samme med erhvervslivet. Vi har brug for lokale arbejds-, lære- og praktikpladser og for den omsætning det skaber, at have en godt og varieret erhvervsliv.

Børn og unge:

Gode forhold for børnefamilierne er et naturligt fokusområde – med et stærkt skolevæsen, som i de kommende år bør moderniseres – både hvad angår undervisningslokaler og hvad angår undervisningsformer. Børnene skal uddannes til en fremtid med jobs, som slet ikke findes i dag – det gælder faktisk jf. undersøgelser for op mod 65 % af de børn, som starter i skole nu – og det kræver markante ændringer. Menneskers liv formes primært i årene, hvor de starter i institution og kommer i skole, og alle skal have den bedst mulige chance for at komme med, når toget kører.

Vi vil arbejde for en nedbringelse af de alt for høje elevtal, som vi ser i mange klasser ikke mindst i indskolingen. Øgede krav til undervisningen, til faciliteterne og høje klassekvotienter gør, at vi Konservative har foreslået, at vi laver en helt ny, topmoderne folkeskole. Vi foreslår, at vi renoverer en del af den tidligere Strandmarksskole ved Friheden, som står overfor en meget omfattende renovering for over 50 mio kroner. Nogle af bygningerne mener vi bør rives ned, mens noget gennemrenoveres og nyt opføres, så vi kan skabe et miljø, hvor der er mulighed for fremtidssikret undervisning af vore børn.

Vi har den mening, at det også vil give bedre mulighed for at inkludere flere af de elever (ikke mindst drenge), som ikke trives i alm. skoletilbud i dag. Inklusionsudfordringen er også et område, hvor vi ønsker bedre garanti for, at skolerne yder en ekstra indsats, når problemer opstår med en elev eller en klasse.

Vi ønsker at nedsætte antallet af – og helst afskaffe – lukkedage i institutioner, for det er dårlig kvalitet for forældrene, at de ikke kan få passet børn på tidspunkter, hvor de rent faktisk skal på arbejde, ligesom det er dårlig kvalitet for medarbejderne i institutioner, at de ikke selv kan være med til at bestemme deres ferie.

Aktiv socialpolitik:

Det Konservative Folkeparti har altid haft som særkende i den borgerlige lejr, at vi føler en forpligtelse til at tage vare på de svageste i samfundet – også for dem, som i en periode rammes af sygdom, arbejdsløshed og andre pludselige begivenheder, som for en tid slår dem ud af kurs.

Vi ønsker ikke en klientgørelse af borgere, eller at nogen får et varigt afhængighedsforhold til det offentlige system. Vi vil opprioritere den personlige kontakt, nærhed og varme mellem borger og ansatte, og der skal luges ud i unødvendig administration og papirarbejde.

Hvidovre får som andre kommuner flere og flere ældre. Disse skal være trygge ved udsigten til tilfredsstillende service og pleje, når der er behov for det, men vi har også den klare holdning, at ikke alle ældre har samme grad af behov – og at man ikke har “krav på noget”, alene fordi man har betalt skat i mange år og er kommet op i årene. Man må minde sig selv om, at hvis man er sund og rørig, så er man privilegeret, og så har man ikke behov for hjælp fra det offentlige. Der bliver flere, som skal forsørges af færre, og det betyder også, at vi er nødt til at se på nye måder at servicere vore ældre på – fx gøre brug af ny teknologi, hvor det giver mening, og hvor det kan frigøre “varme hænder”.

Fritid – idræt – byliv:

Kommunen skal sikre gode faciliteter til vore klubber og foreninger. Det er vigtigt, at borgere har nogle gode og sunde interesser at gå op i – også når man kommer op i årene. Forenings- og klubliv har en helt central placering i de fleste menneskers hverdag, og Konservative anerkender, at dette har stor betydning for at have social omgang med andre. Lige fra elitesport, aktiviteter på motionsplan, FDF/spejderliv og de mange spændende fritidsaktiviteter, som byens mange frivillige skaber for og med hinanden. Der er i høj grad behov for at kunne færdes i det offentlige rum – uanset om man er på gåtur, løbetur eller har udfordringer med at komme rundt pga. et handikap. Steder som bl.a. Hvidovre Havn, Rebæk Søpark og grunden ved rådhuset/bymidten skal være mere tiltrækkende og publikumsvenlige.

Vi har en geografisk perfekt beliggenhed – udenfor storbyen og alligevel tæt på landets hovedstad – og vi har både grønne områder og nærhed til strand og vand. Men vi mangler et mere aktivt byliv med flere interessante kvalitetstilbud indenfor kulturområdet. Her synes vi, at for meget ender i middelmådighed.

Borgernes indflydelse:

Det politiske liv skal udfoldes med en afbalanceret prioritering, som er i tråd med borgernes ønsker. Derfor skal der være en god og nødvendig dialog med borgerne i alle relevante forhold – men selvfølgelig med rod i virkeligheden, så der ikke lægges politisk op til urealistiske forventninger, som ikke kan føres ud i livet. Den gode kontakt skal også holdes til ældreråd, handikapråd og andre borger-/interessegrupper. Dialogen skal sikre, at politik ikke bare handler om et “kryds hvert fjerde år”.

Miljø:

Konservative i Hvidovre har skubbet klima og miljø op på dagsordenen. Hvidovre kommune skal være miljøbevidste. Ting, som giver besparelser på el, vand, varme og som nedsætter co2-udledningen og anden forurering, skal støttes bedst muligt. Vi ønsker også at støtte tiltag med fx støjsvag asfalt og udnyttelse af vedvarende energi som solenergi og vindmøllerne på Avedøre Holme, og tiden er også inde til at tænke nye områder ind i indsatsen. Fx er indkøb af varer et område med stort potentiale for miljøfremskridt. Faktisk dækker dette det største indsatsområde overhovedet – om vi så taler om udskiftning af køretøjer, køb af bleer, kuglepenne mv. – eller madspild, hvor man kunne arbejde med at nedbringe dette i institutioner og på plejecentrene.

Politisk samarbejde:

Ingen ved alt – og det er ikke rimeligt, hvis et politisk flertal, som repræsenterer 50,1 % af befolkningen i Hvidovre bestemmer 100 %….alene fordi de er flest.

Vi Konservative ønsker et bredt politisk samarbejde i en god ånd. Det er sundt, hvis de fleste borgere kan se sig selv i de beslutninger, som politikerne når frem til. Selvfølgelig er der partier, som vi er mere enige med end andre, men vi oplever ikke, at der er nogen partier/lister, som vi konservative ikke kan samarbejde med. Man skal kunne acceptere, at andre – ligesom en selv – har deres meninger…og er i deres gode ret til at have det. Alle politikere er, trods alt, blevet aktive samfundsborgere, fordi de ønsker at gøre en forskel, som de selv tror på er til byens bedste.